Закључак о одбацивању пријава за упис у евиденцију носилаца права поднета од стране лица које је право на акције без накнаде већ остварило

03. јун. 2011.


На основу члана 8. став 1.Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије”, број 123/07, 30/10),члана 202. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97и 31/01) и члана 6. став 2. Уредбе о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде („Службени гласник Републике Србије”, број 3/08 и 31/08),по поднетим пријавама за упис у евиденцију носилаца права, Агенција за приватизацију доноси

                                                           

 

З А К Љ У Ч А К

 

    Одбацује се пријава за упис у евиденцију носилаца права, подносиоца:

 

Преузмите
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ