Питања и одговори

Како  могу да проверим да ли су ми пренете акције?

Ову врсту информација грађани могу да добију код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке Поштанска штедионица. 

Како могу да продам акције на берзи?

Грађани могу на шалтерима Поште да дају налог за продају акција на берзи, бесплатно или да о свом трошку ангажују овлашћеног брокера.

Шта је новчана накнада?

Новчану накнаду чине средства остварена продајом акција и удела евидентираних у приватизационом регистру.

Да ли су сви грађани остварили право на једнак износ новчане накнаде?

Да. 

Ако је лице преминуло по подношењу пријаве за упис, да ли наследник/ци има/ју право на његове бесплатне акције?

Да, преминуло лице је уписом стекло право на бесплатне акције, и као такво може се наследити. 

Да ли и где могу да извршим промену личних података?

Све измене личних података (адреса становања, презиме, број текућег рачуна...) грађани могу да изврше искључиво на шалтерима банке „Поштанска Штедионица“.

Где могу да прибавим Потврду о упису у евиденцију носилаца права за бесплатне акције потребну за оставинску расправу?

Потврду која је потребна за оставинску расправу издаје Агенција за приватизацију. За издавање потврде потребно је Агенцији за приватизацију доставити попуњен образац захтева за издавање потврде (образац захтева може да се преузме на веб сајту или на инфо пулту Агенције за привазизацију), фотокопију извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника, као и доказ о плаћеној такси (сходно Правилнику о трошковима који сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију -  Службени Гласник РС 80/15)

Више информација о начину уплате можете видети у посебној вести у рубрици ,,Бесплатне акције,,

Који је поступак регистровања наслеђених акција на име наследника?

Након добијања Решења о оставини потребно је да се обратите банци „Поштанска Штедионица“, као овлашћеном брокеру, како би се наслеђене акције регистровале на име наследника у Централном регистру хартија од вредности.

Да ли постоји начин да остварим право на упис бесплатних акција као држављанин Републике Србије с обзиром да то право нисам остварио до сада?

Пријављивање  за бесплатне акције је било 2007. године. Само они који су се пријавили у року дефинисаном Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду, могли су да остваре право на бесплатне акције (уколико су испуњавали услове према Закону). Накнадно пријављивање није предвиђено поменутим Законом.

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ