Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju putničkog vozila

20. апр. 2012.

Republika Srbija AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beograd, Terazije 23 oglašava poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju putničkog vozila

 
Predmet prodaje je vozilo:
marka:                                                     OPEL
tip:                                                           VECTRA DES Z22YH
vrsta:                                                       putničko 
broj šasije:                                             WOLOZCF695114391
broj motora:                                            Z22YH-11467865
snaga motora:                                         114 KW
radna zapremina motora:                     2198 cm3
godina proizvodnje:                              2005.
boja:                                                   crna metal.Al
prešao:                                               205.000 km
 
Navedeno vozilo se prodaje u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.
 
Pravo učešća imaju sva pravna i poslovno sposobna fizička lica.
Vozilo je dostupno za razgledanje, od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku», pa u narednih 5 (pet) radnih dana, svakog radnog dana od 09 do 16 časova, uz prethodni dogovor putem telefona 011/30-25-796.
Ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj koverti i mora sadržati sledeće podatke:
- za fizička lica: ime i prezime, adresa, fotokopija lične karte, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni iznos za otkup navedenog vozila u dinarima;
- za pravna lica: naziv i sedište, matični broj, PIB broj, podatke kontakt osobe (ime i prezime, br. lične karte, JMBG) kontakt telefon i e-mail, ponuđeni iznos za otkup navedenog vozila u dinarima.
Početna cena za otkup predmetnog vozila iznosi 100.000,00 (slovima: stohiljada) dinara.
Cena u potpunosti mora biti plaćena u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude.
Ukoliko izabrani ponuđač ne izvrši uplatu u navedenom roku biće pozvan drugorangirani da izvrši uplatu.
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: «Ponuda za otkup vozila marke OPEL VECTRA DES Z22YH» na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.
Rok za dostavljanje ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku». Blagovremenim će se smatrati ponude koje su u navedenom roku primljene od strane naručioca.
Otvaranje ponuda će biti obavljeno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno prvog narednog radnog dana sa početkom u 12:00 časova na adresi: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.
Ukoliko jedan ili više ponuđača podnesu ponude sa identičnim iznosima povoljnija ponuda će se izabrati u postupku licitacije, u kom početna cena ne može biti niža od ponuđene cene iz podnete ponude.
Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt naručioca.
 
Kontakt osoba naručioca za dodatne informacije:
Aleksandra Kostadinović
Telefaks: (011) 30-20-837
E-mail: akostadinovic@priv.rs
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива