Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju mašina za kovertiranje

27. апр. 2012.

Republika Srbija AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Beograd, Terazije 23 poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju mašina za kovertiranje

Predmet prodaje su mašine za kovertiranje:

marka:                                          HEFTER SYSTEMFORM SI4400 V1 

serijski broj:                                   440108

godina proizvodnje:                        2008.

Broj kovertiranja:                            1.173.422

i

marka:                                          HEFTER SYSTEMFORM SI4400 V2 

serijski broj:                                   440107

godina proizvodnje:                        2008.

Broj kovertiranja:                            908.479


Navedene mašine se prodaju u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća imaju sva pravna i poslovno sposobna fizička lica.

Mašine su dostupne za razgledanje, od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku», pa u narednih 5 (pet) radnih dana, na adresi: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, svakog radnog dana od 09 do 16 časova, uz prethodno najavljivanje putem telefona 011/30 -25-796.

Ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj koverti i mora sadržati sledeće podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresa, fotokopija lične karte, kontakt telefon i e-mail i ponuđeni iznos za otkup navedenih mašina u dinarima;

- za pravna lica: naziv i sedište, matični broj, PIB broj, podatke kontakt osobe (ime i prezime, br. lične karte, JMBG) kontakt telefon i e-mail, ponuđeni iznos za otkup navedenih mašina u dinarima.

Ponuda se mora odnositi na kupovinu obe mašine.

Početna cena za otkup predmetnih mašina iznosi 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara odnosno po 10.000,00 (desethiljada) dinara za svaku mašinu.

Izabrani ponuđač mora izvršiti uplatu postignute cene u potpunosti u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude.

Ukoliko izabrani ponuđač ne izvrši uplatu u navedenom roku biće pozvan drugorangirani ponuđač da izvrši uplatu.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: «Ponuda za otkup mašine za kovertiranje marke HEFTER SYSTEMFORM SI4400 V1,  HEFTER SYSTEMFORM SI4400 V2» na adresu naručioca: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.

Rok za dostavljanje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku».

Blagovremenim će se smatrati ponude koje su u navedenom roku primljene od strane naručioca bez obzira na način na koji su poslate.

Otvaranje ponuda će biti obavljeno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno prvog narednog radnog dana sa početkom u 12:00 časova na adresi: Agencija za privatizaciju, 11000 Beograd, Terazije 23, IV sprat, kancelarija br. 437.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena.

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko jedan ili više ponuđača podnesu ponude sa identičnim iznosima povoljnija ponuda će se izabrati u postupku licitacije, u kom početna cena ne može biti niža od ponuđene cene iz podnete ponude.

Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem, odnosno telefaksom ili elektronskom poštom na adresu osobe za kontakt naručioca.

Osoba za kontakt:

Aleksandra Kostadinović

Faks: 011/30-20-837

mail: akostadinovic@priv.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива