Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "PUSTA REKA", Bojnik o ustupanju duga

30. јан. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-153/09-4051DS/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 27. januara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "PUSTA REKA", Bojnik
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "PUSTA REKA" Bojnik (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  • Poreska uprava, za matično preduzeće "Pusta reka", Bojnik
  • Poreska uprava, za zavisno preduzeće "Servis doo", Bojnik
  • Fond za razvoj Republike Srbije
  • Narodna banka Srbije
  • Republika Srbija, koju zastupa Agencija za osiguranje depozita
  • Agrobanka ad
  • PD Jugoistok, Elektrodistribucija Leskovac

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .

 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.


U Beogradu, 27. januara 2009. godine.
Стечај

АД пољопривредно индустријски комбинат ПУСТА РЕКА БОЈНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бојник

Делатност:

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива