Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Invest biro", Beograd o ustupanju duga

19. јан. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-35/09-57/03 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 15. januara 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Invest biro", Beograd
o ustupanju duga

  1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "Invest biro" Beograd (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

  2. Poverilac subjekta privatizacije je:

    • Beobanka a.d. Beograd u stečaju.

  3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .

  4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

  5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

U Beogradu, 15. januara 2009. godine
Стечај

Ацкионарско друштво за пројектовање и инжeњеринг ИНВЕСТ-БИРО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива