Obaveštava poverioce subjekta privatizacije "Južna Morava", Vladičin Han o ustupanju duga

30. дец. 2008.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1355 UM – 2612/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 26. decembra 2008, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Južna Morava", Vladičin Han o ustupanju duga

 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "Južna Morava" Vladičin Han (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  - Poreska uprava
  - Ministarstvo trgovine i usluga, Republička direkcija za robne rezerve
  - Invest banka ad Beograd u stečaju
  - PD Jugoistok Niš, ogranak Elektrodistribucija Vranje
  - JKP Vodovod, Vladičin Han
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

Друштвено предузеће за производњу, прераду и промет обојених метала ЈУЖНА МОРАВА

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива