МИНОМ НИШ, у стечају оглашава трећу продају непокретне имовине

29. сеп. 2015.

методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр 26/2013 од 24.01.2014. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОДЛИВАКА МИНОМ НИШ - У СТЕЧАЈУ

 из Ниша, улица 12.фебруара бр.82

О Г Л А Ш А В А

Трећу продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Пословни простор површине 43,00 m2, у Нишу, ул. Чарнојевићева број 6, који је у Листу непокретности број 6968 КО Ниш - Бубањ, уписан као пословни простор за који није утврђена делатност, посебан део број 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 19, постојеће на кп. бр. 5708/1 КО Ниш Бубањ

2.891.333,76

1.445.666,88

Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајнoj документацији.

Оглас у целости
Стечај

АД за производњу и промет одливака МИНОМ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива