Јавни позив за ДНЕВНИК АД НОВИ САД

14. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 108/15

преузмите оглас у целости

 

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДНЕВНИК АД НОВИ САД

МБ: 08049815

 

Шифра поступка: JP 108/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДНЕВНИК Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Нови Сад, МБ: 08049815 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

 

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

 

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

 

2. Подаци о Субјекту приватизације

 

Пословно име:

ДНЕВНИК Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Нови Сад

Матични број:

08049815

Структура капитала (ЦРХоВ):

Скупштина АП Војводине............................... 48,65199% (34.630 акција)

Република Србија.............................. ............ 48,42159% (34.466 акција)

Град Нови Сад.............................. ....................1,90646% (1.357 акција)

Национална служба за запошљавање............0,51560 % (367 акција)

Локалне самуправе (15 лок. самоуправа)       0,50% (359 акција)

Укупно.............................................................100,00% (71.179 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

655.047,16 ЕУР

1.734.850,98 ЕУР

2.264.226,68 ЕУР

Уписани неновчани капитал

5.800.135,66 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

2.264.226,68 ЕУР 04.10.2005

1.734.850,98 ЕУР 16.05.2003

655.047,16 ЕУР 10.07.2009

Унети неновчани капитал

5.800.135,66 ЕУР 31.12.2001 у непокретним и покретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности

 

 

3. Опис и вредност предметa продаје

 

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 70.426 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSDNVKE13493, што представља 98,98004% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 34.630 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RS DNVKE13493 или 48,65199% капитала у власништву Аутономне покрајине Војводина,
  • 34.466 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RS DNVKE13493 или 48,42159% капитала у власништву Републике Србије и
  • 1.357 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSDNVKE13493 или 1,90646% капитала у власништву Града Новог Сада.

4. Почетна цена предмета продаје

 

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 3.698.506,31 еврo.

 

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

 

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

 

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

5. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

 

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 16.09.2015. године до 12:00 часова по београдском времену.

 

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

 

Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 

6. Откуп продајне документације

 

Сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која изразе интерес за учешће у поступку дужна су да:

  • потпишу Уговор о чувању поверљивих података;
  • откупе продајну документацију.

 

Уговор о чувању поверљивих података заинтересованим лицима може бити послат поштом, факсом или електронским путем.

 

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу jkapisoda@priv.rs и nmedjedovic@priv.rs са назнаком “Захтев за откуп продајне документације  -шифра поступка: JP 108/15”.

 

Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном ће се сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.

 

Захтев за откуп продајне документације се подноси у периоду од 17.08.2014. године до 08.09.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену).

 

Документације је доступна од 17.08.2015. године.

 

Накнада за откуп продајне документације износи 100.000,00 РСД (словима: сто хиљада динара).

 

По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за плаћање Накнаде и биће му достављен на потпис Уговор о чувању поверљивих података поштом, факсом, електронском поштом или лично.

 

По пријему потврде о уплати цене за продајну документацију, као и потписаног Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети продајну документацију у седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V спрат, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или путем поште.

 

Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација и Изјава одговорног лица о тачности и свеобухватности података
  • Упутство за понуђаче
  • Образац пријаве за учествовање у Поступку
  • Нацрт Уговора о продаји

 

7. Износ и начин уплате депозита

 

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 739.701,26  евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

 

На уплаћени депозит се не обрачунава камата.

 

8. Обилазак субјекта приватизације

 

Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације, у циљу разгледања имовине Субјекта приватизације и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 

9. Датум, време и место отварања пријава

 

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 17.09.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, у 10:00 часова по београдском времену.

 

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

 

Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

 

Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 

10. Измене Јавног позива

 

У случају потребе Агенција задржава право да измени све или поједине елементе из овог Јавног позива.

 

11. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

 

За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 25 721

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: jkapisoda@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

Тел:   +381 11 30 29 911

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nmedjedovic@priv.rs

 

преузмите оглас у целости
ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива