МИНОМ АД , у стечају оглашава продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

22. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр 26/2013 од 24.01.2014. године, којим је донета одлука о банкротству стечајног дужника, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник:


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОДЛИВАКА МИНОМ НИШ - У СТЕЧАЈУ

 из Ниша, улица 12.фебруара бр.82

 

О Г Л А Ш А В А

Продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

 

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Пословни простор површине 43,00 m2, у Нишу, ул. Чарнојевићева број 6, који је у Листу непокретности број 6968 КО Ниш - Бубањ, уписан као пословни простор за који није утврђена делатност, посебан део број 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 19, постојеће на кп. бр. 5708/1 КО Ниш Бубањ

3.614.167,20

1.445.666,88


Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајнoj документацији.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након преузимања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 25.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова, уз обавезну претходну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је најкасније 18.06.2015.

  1. уплате депозит са позивом на редни број имовинске целине из огласа, на текући рачун стечајног дужника број 325-9500700032176-85 код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, филијала Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је најкасније 18.06.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније до 18.06.2015. до 14:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
  2. потпишу Изјаву о губитку права на повраћај депозита-изјава је саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању. Након откупа продајне документације иста се може разгледати сваког радног дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова а најкасније 7 (седам) дана пре дана одржавања заказане продаје.


Након уплате депозита, а најкасније до 18.06.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, поверенику стечајног управника морају предати: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 25.06.2015. године у 12:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр.23, Београд, III спрат „Симпо сала“.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од  10:00 до у 11:45 часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:


  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену,
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 (два) радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му гаранција бити враћена;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 (три) радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 (осам) радних дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања првопроглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 (два) радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му гаранција бити враћена. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 (три) радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача депозит (гаранција) се враћа у року од 8 (осам) дана од дана одржавања јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порези и сви други овде непоменути трошкови који произилазе закључењем купопродајног уговора, у целости падају на терет купца.


Oвлашћено лице: Повереник  Зоран Мартиновић контакт телефон 018/4287-525 или 064/126-25-76.


Стечај

АД за производњу и промет одливака МИНОМ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива