„ДРАЧА" , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом јавног прикуљања писаних понуда

21. феб. 2015.

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Чачку Ст бр. 339/2010 од  23.11.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС и 83/2014), и у складу са Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


Акционарскo друштво „ДРАЧА“ трговина на велико и мало у стечају,

Гуча, Ул. Републике бр. 65

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника методом јавног прикуљања писаних понуда


Предмет продаје је имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БР. 1 (ПРОДАВНИЦА ЖИВИЦА): 

У оквиру целине бр. 1 продаје се следећа непокретна имовина:

-        објекат трговине - продавница, означен као објекат бр. 1 на к.п.бр. 728/3 КО Живица, површине под објектом од 97 м2, изграђен пре доношења прописа о изградњи, уписан у листу непокретности бр. 235 КО Живица као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-        кат. парцела бр. 728/3 КО Живица, у површини од 0.04.54 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у листу непокретности бр. 235 КО Живица као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.


Поред означених непокретности у оквиру ове продајне целине продаје се и опрема који се налази у означеном пословном простору.


Процењена вредност: 1.687.800,00 динара.                                                 Депозит: 337.560,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 2 (ПРОДАВНИЦА МАРКОВИЦА): 

У оквиру целине бр. 2 продаје се следећа непокретна имовина:


-        зграда трговине - означена као објекат бр. 1 на к.п.бр. 183/2 КО Марковица, површине под објектом од 129 м2, изграђена пре доношења прописа о изградњи, уписана у листу непокретности бр. 262 КО Марковица као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-        кат. парцела бр. 183/2 КО Марковица, у површини од 0.02.49 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у листу непокретности бр. 262 КО Марковица као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

 

Поред означених непокретности у оквиру ове продајне целине продаје се и опрема који се налази у означеном пословном простору.

 

Процењена вредност: 2.244.600,00 динара.                                             Депозит: 448.920,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 3 (ПРОДАВНИЦА НЕГРИШОРИ):

У оквиру целине бр. 3 продаје се следећа непокретна имовина:

-        зграда трговине - означена као објекат бр. 1 на к.п.бр. 593 КО Негришори, површине под објектом од 113 м2, изграђена пре доношења прописа о изградњи, уписана у листу непокретности бр. 57 КО Негришори као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-        кат. парцела бр. 593 КО Негришори, у површини од 0.01.17 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у листу непокретности бр. 262 КО Негришори као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

 

Процењена вредност: 1.966.200,00 динара.                                                  Депозит: 393.240,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 4 (ПРОДАВНИЦА ДУБАЦ):

У оквиру целине бр. 4 продаје се следећа непокретна имовина:

-        помоћна зграда - означена као објекат бр. 1 на к.п.бр. 584/4 КО Горњи Дубац, површине под објектом од 50 м2, изграђена пре доношења прописа о изградњи, уписана у листу непокретности бр. 236 КО Горњи Дубац као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-        монтажна продавница површине од 171 м2, није уписана у листу непокретности бр. 236 КО Горњи Дубац;

-        кат. парцела бр. 584/4 КО Горњи Дубац, у површини од 0.13.25 ха, по врсти пољопривредно земљиште, уписана у листу непокретности бр. 236 КО Горњи Дубац као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.


Поред означених непокретности у оквиру ове продајне целине продаје се и опрема који се налази у означеном пословном простору.


Процењена вредност: 2.131.500,00 динара.                                                Депозит: 426.300,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 5 (ПРОДАВНИЦА ДРАГАЧИЦА):

У оквиру целине бр. 5 продаје се следећа непокретна имовина:

-        пословни део зграде трговине - означене као објекат бр. 1 на к.п.бр. 2669/3 КО Горачићи, у приземљу, површине под објектом од 97 м2, изграђена пре доношења прописа о изградњи, уписана у листу непокретности бр. 630 КО Горачићи, као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-        кат. парцела бр. 2669/3 КО Горачићи, у површини од 0.02.10 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписана у листу непокретности бр. 630 КО Горачићи као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.


Процењена вредност: 1.687.800,00 динара.                                              Депозит: 337.560,00 динара.


 


ЦЕЛИНА БР. 6 (Магацински и канцеларијски простор са припадајућом опремом на локацији Ул. Проте Гучанина, Гуча):


У оквиру целине бр. 6 продаје се следећа имовина:


-        зграда пословних услуга - канцеларије (зграда бр. 1), уписана у лист непокретности бр. 847 КО Гуча као зграда број 1 на к.п.бр. 127/4 КО Гуча, површине под зградом од 128 м2,  изграђена пре доношења прописа о изградњи, стечајни дужник је уписан као власник зграде са обимом удела 1/1,

-        зграда трговине - део - магацин (зграда бр. 1),  уписана у лист непокретности бр. 847 КО Гуча, објекат има одобрење за употребу, површине под зградом од 715 м2. Објекат је изграђен делом на к.п.бр. 127/5 КО Гуча, у површини под зградом од 426 м2, делом на к.п.бр. 127/4 КО Гуча, у површини под зградом од 81 м2, и делом на к.п. бр. 127/3 КО Гуча, у површини под зградом од 208 м2. Стечајни дужник је уписан као власник зграде са обимом удела 1/1,

-        помоћна зграда - део (зграда бр. 2), уписана у лист непокретности бр. 847 КО Гуча, изграђена без одобрења за градњу, површине под зградом од 88 м2. Објекат је изграђен делом на к.п.бр. 127/5 КО Гуча, која је уписана у лист непокретности број 847 КО Гуча, у површини под зградом од 72 м2, и делом на к.п.бр. 139 КО Гуча, која је уписана у лист непокретности број 495 КО Гуча, у површини од 16 м2. Стечајни дужник је уписан као држалац објекта са обимом удела 1/1,

-        зграда трговине - магацин (зграда бр. 3), уписана у лист непокретности бр. 847 КО Гуча, изграђена на к.п.бр. 127/5 КО Гуча, изграђена пре доношења прописа о изградњи објеката, површине под зградом од 334 м2, уписана као својина стечајног дужника са уделом 1/1,

-        зграда трговине - магацин (зграда бр. 1), површине под објектом од 205 м2, изграђена делом на к.п.бр. 127/6 КО Гуча, која је уписана у лист непокретности број 847 КО Гуча, у површини под зградом од 65 м2, и делом на к.п.бр. 139 КО Гуча, која је уписана у лист непокретности број 495 КО Гуча, у површини под зградом од 140 м2. Објекат изграђен без одобрења за градњу. Стечајни дужник је уписан као држалац објекта са обимом удела 1/1.


Поред означених непокретности у оквиру ове продајне целине продаје се и опрема који се у њима налази.


Процењена вредност: 17.557.760,00 динара.                                             Депозит 3.511.552,00 динара.

 

Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други начин обавезујућa или опредељујућa за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

АД ДРАЧА трговина на велико и мало ГУЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива