Јавни Позив за учешће на ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за куповину дела непокретне имовине Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката и постројења «24. СЕПТЕМБАР» Д.О.О. Ужице - у реструктурирању

28. јун. 2013.

На основу члана 6. и члана 11е. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», број 38/01, 135/04 и 30/10), Програма реструктурирања привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката и постројења «24. септембар» д.о.о., Ужице – у реструктурирању (у даљем тексту: Друштво), који је донет од стране Скупштине Друштва Одлуком број 1329 од 24.12.2012. године и прихваћен Решењем Агенције за приватизацију број 10-117/13-653/05 од 09.01.2013. године, Одлуке Скупштине Друштва о продаји дела непокретне имовине број 133 од 04.02.2013. године и Уговора о пуномоћју закљученог дана 16.04.2013. године пред Првим основним судом у Београду под бројем II Ов.бр.1959 између Друштва као налогодавца и Агенције за приватизацију Републике Србије као пуномоћника, Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА КУПОВИНУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА 24. СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

 

Шифра продаје: Р-260713-3431

 

1.             Предмет продаје

 

Предмет продаје је део непокретне имовине Друштва «24. септембар» д.о.о., Ужице - у реструктурирању и то:


«Шест викенд кућица на Златибору» односно шест објеката туризма – радничко одмаралиште и базен, изграђених на кп 4572/24 и припадајуће земљиште површине 63 ара 13 м2, врста земљишта – градско грађевинско земљиште - начин коришћења шума 8. класе, као и кп 4572/70 површине 9 ари 45 м2 врста земљишта – градско грађевинско земљиште - начин коришћења шума 8. класе  све уписано у Лист непокретности бр. 5930 К.О. Чајетина. Површина земљишта износи 7.677 м2 приватна својина, обим удела 1/1, док површина објеката износи 363 м2 (површина објеката по Листу непокретности износи 419 м2). Сви објекти су изграђени без одобрења за градњу.


Имовина се продаје у виђеном стању, без могућности накнадних рекламација.


Детаљан опис и спецификација имовине која се нуди на продају, дати су у оквиру документације за јавно надметање (Продајна документација).


2.                Почетна цена и услови продаје


Почетна цена за предмет продаје на јавном надметању утврђена је у износу: ЕУР 2.470.200,00 (словима: двамилионачетиристотинеседамдесетхиљадаидвестотинеевра) Депозит: ЕУР 247.020,00 (словима: двестотинечетрдесетседамхиљадаидвадесетевра)


Имовина се продаје у виђеном стању, без могућности накнадних рекламација. Детаљан опис и спецификација непокретности која се нуди на продају дати су у оквиру документације за јавно надметање (Продајна документација).


3.                       Продајна документација


Накнада за Продајну документацију износи 100.000,00 РСД (стохиљада динара) ако је реч о домаћем физичком и правном лицу. Уколико је реч о страном физичком и правном лицу накнада за Продајну документацију износи 100.000,00 РСД (стохиљада динара) у противвредности евра (ЕУР) обрачунатој по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања фактуре.


Откуп продајне документације је обавезан, а приликом њеног преузимања потписује се Уговор о чувању поверљивих података.


Агенција овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину и да поднесу доказ о уплати Продајне документације најкасније до 17.07.2013. године до 16:30 часова. Продајна документација ће бити доступна заинтересованим лицима почев од 03.07.2013. године. Писани захтев за куповину Продајне документације доставља се електронском поштом или факсом на доле наведену адресу, са јасном назнаком:


«Захтев за куповину Продајне документације - шифра продаје Р-260713-3431»


Након подношења доказа о уплати, Продајна документација се може преузети на адреси: Агенција за приватизацију, Центар за приватизацију, Теразије 23 (7. спрат), 11000 Београд, од 09:00 до 16:30 часова, у периоду од 03.07.2013. године до 17.07.2013. године.

 

Агенција не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било којег документа.


4.                     Обавезе купца


Обавезе купца Предмета продаје утврђене су Уговором о купопродаји који је саставни део Продајне документације.


Подношењем пријаве за учешће на јавном надметању, Учесник изражава спремност да у потпуности прихвати све услове изнете у Упутству учесницима и Уговору о купопродаји, који чине саставни део Продајне документације.


Купац је у обавези да предузме све потребне радње, прибави сву потребну документацију и изјашњења надлежних органа везаних за куповину Предмета продаје у складу са позитивним прописима Републике Србије.


Преузмите оглас у целости
Стечај

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTRONERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA 24. SEPTEMBAR DOO UŽICE

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива