• ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА АД | Шабац

    • Основни подаци и информације

    •  
     • Пун назив
     • Акционарско друштво за производњу средстава за заштиту биља "ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА"
     • Краћи назив
     • ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА АД
     • Правни статус
     • Акционарско друштво
     • Делатност
     • Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
     • Матични број
     • 07302258
     • Реорганизација
     • Bankrotstvo
     • Основни подаци
     • Година оснивања
     • 1938
     • Капитал на продају
     • % укупног капитала
     • % друштвеног капитала
     • % државног капитала
     • % Матичног капитала
     • Број запослених
     • 435
     • Број запослених ВСС
     • 38
     • Контакт
     • Адреса
     • Народних хероја 1
     • Насеље
     • Шабац
     • Телефон
     • 015/325-065,331-087
     • Факс
     • 015/325-065,331-087
     • Имејл
     • Суд
     • Привредни суд у Ваљеву
     • Повереник
     • Милован Вуковић
     • Телефон повереника
     • 063 500 265
 •  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 Управна зграда (915м2);магацини (7.534м2);погони (1.922м2) и други мањи објекти:надстрешнице,кућице за чуваре и др, Објекти Продато
  2 земљиште грађевинско,воћњак,ливада,неплодно (02.85.30ха.) Земљиште Продато
  3 опрема за производњу атразина,прометрина,фунгицида,осихлорида,плавог камена,сумпора,косана, и др. Опрема Продато

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина0733
  Потразивања32.90831.093
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани21.16621.165
  Залихе38.04235.807
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0248.046
  ПДВ и АВР1.98731.226
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина94.103368.070
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања43.7200
  Основна средства202.0500
  Дугороцни финансијски пласмани2.2760
  Стална имовина248.0460
  Губитак изнад висине капитала954.109925.963
  Укупна актива1.296.2581.294.033
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе189.620197.511
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода1.77828.354
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР171.048131.712
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе876.067873.842
  Дугороцни кредити420.191420.191
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе420.191420.191
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал366.709366.709
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит34.75834.758
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак401.467401.467
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива1.296.2581.294.033
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје12.6525.570
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака2.1910
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи10.4615.570
  Набавна вредност продате робе8121.711
  Троскови материјала5.4524.546
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи40.47815.058
  Троскови амортизације13.9440
  Остали пословни расходи348.5393.964
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи4028
  Финансијски расходи85.5151.368
  Остали приходи1.22522.827
  Остали расходи5720
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања01.758
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља02.909
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе1.296.2581.294.033

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 30.септембар 2003.
  Актива основна средства 421.911.000 RSD
  Актива обртна средства 380.013.000 RSD
  Обавезе краткорочне 795.397.000 RSD
  Капитал друштвени 322.194.000 RSD
  Капитал приватни 1.619.000 RSD
  Пословни приход 368.507.000 RSD
  Пословни расходи 446.484.000 RSD
  Актива укупно 1.148.525.000 RSD
  Обавезе укупно 795.397.000 RSD
  Основни капитал укупно 323.813.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 426.401.000 RSD
  Актива обртна средства 280.180.000 RSD
  Обавезе краткорочне 560.437.000 RSD
  Капитал друштвени 225.048.000 RSD
  Капитал приватни 98.765.000 RSD
  Пословни приход 394.451.000 RSD
  Пословни расходи 393.505.000 RSD
  Актива укупно 930.479.000 RSD
  Обавезе укупно 560.437.000 RSD
  Основни капитал укупно 323.813.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 391.187.000 RSD
  Актива обртна средства 374.933.000 RSD
  Обавезе краткорочне 241.497.000 RSD
  Обавезе дугорочне 323.262.000 RSD
  Капитал друштвени 225.048.000 RSD
  Капитал приватни 98.762.000 RSD
  Пословни приход 449.496.000 RSD
  Пословни расходи 445.904.000 RSD
  Обавезе укупно 564.759.000 RSD
  Основни капитал укупно 323.810.000 RSD
 •