•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ЗОРКА ХОЛДИНГ''АД САБАЦ Зависно друштво -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  Дистрибуција ел.енергије34.333 МWх36.569 МWх

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  Прегрејана пара тона 613200 4905600,00%0,00%
  Прецисцена вода м3 35000000 219000000,11%0,29%
  Електрицна енергија мWх 544320 4000008,58%9,14%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=586 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/30 3 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 1,654 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  2 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/34 1 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 513 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  3 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/38 1 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 2,160 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  4 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/46 11 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 9595 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  5 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/74 10 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 4,737 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  6 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/88 3 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 6,386 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  7 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/92 1 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 692 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна -
  Opis tereta: -
  8 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/50 9 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 2,368 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна 1107/2368
  Opis tereta: -
  9 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/41 4 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 51,730 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна зајед. 1788/5173
  Opis tereta: -
  10 ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 6915/44 4 Земљ. под зградом и ост.вест.створено непл. 28,017 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна 7849/28017
  Opis tereta: -
  11 ЗЕМЉИСТЕ ПОД ОБЈЕКТОМ 6915/79 1 Земљисте под објектом 15,146 Градско грађ.зем. право корисцења дрзавна 2220/1514604.мај.2010.
  Opis tereta: право слузбеног пролаза за УССТЕЕЛ
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 електро радионица 6915/30 3 земљ.под зг.и објектом 116.00 116.00 радионице право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  2 зг.ТрафоСтанице ИИ (Т.С. ИИ) 6915/34 1 земљ.под зг.и објектом 143.00 143.00 трафостаница-постројење право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  3 зг.термоелектране 6915/38 1 земљ.под зг.и објектом 864.00 1,296.00 погони право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  4 складиште хемикалија 6915/46 1 земљ.под зг.и објектом 413.00 413.00 складиште право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  5 мазутна станица 6915/46 4 земљ.под зг.и објектом 77.00 77.00 постројење право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  6 бетонско постоље рез.мазута 6915/74 4 земљ.под зг.и објектом 40.00 40.00 бетонски темељ право коришћења државна један/један 1/1
  Опис терета: нема
  7 постоље за силос 6915/41 2 земљ.под зг.и објектом 24.00 24.00 постоље-темељ право коришћења државна 1788/51730 заједницка
  Опис терета: нема
  8 железничка пруга 6915/79 -L.N. 15304 1 земљ.под зг.и објектом 15,146.00 15,146.00 железн.пруга право коришћења државна 2220/15146
  Опис терета: нема-право служ.пролаза у корист УСССтел доо Смедерево(Железара Смедерево)
  9
  10
  11
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  ЕЛЕКТРИЦНА ЕНЕРГИЈА31.383 МWх35.681 МWх
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  ЕЛЕКТРИЦНА ЕНЕРГИЈА196.156,00 RSD270.762,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја100,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='586' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 39
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 39
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 92.073,00 RSD 64.852,00 RSD
  2013 74.341,00 RSD 53.188,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  УПУЦЕНОСТ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА КОРИСЦЕЊЕ НАСИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА ОДВИЈАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ АКТИВНОСТИ

  Опасности

  КВАР УСЛЕД ВИСЕ СИЛЕ

  Шансе

  СИРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА НАСИХ УСЛУГА

  Недостаци

  ОГРАНИЦЕНЕ МОГУЦНОСТИ СИРЕЊА ТРЗИСТА

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина5281130
  Потразивања951.623899.047995.284
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе132112170
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР000
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина952.283899.272995.454
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства75.31267.72861.611
  Дугороцни финансијски пласмани605605605
  Стална имовина75.91768.33362.216
  Губитак изнад висине капитала137.167280.168309.494
  Укупна актива1.165.3671.247.7731.367.164
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)1.029.4351.097.4001.210.363
  Краткороцне финансијске обавезе44.86644.47644.643
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода6.9286.9007.288
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР75.90090.03595.601
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе1.157.1291.238.8111.357.895
  Дугороцни кредити8.2388.9629.269
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе8.2388.9629.269
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања1.165.3671.247.7731.367.164
  Основни капитал106.166106.166106.166
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак106.166106.166106.166
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива1.165.3671.247.7731.367.164
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје279.863197.511273.731
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи8.02300
  Пословни приходи287.886197.511273.731
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала229.607163.786244.607
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи61.12952.83441.943
  Троскови амортизације7.6557.2906.117
  Остали пословни расходи6.2163.6144.196
  Пословни расходи304.607227.524296.863
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи84.99267.26948.811
  Финансијски расходи81.17162.37154.428
  Остали приходи1716.05124
  Остали расходи1.879133.937601
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе1.165.3671.247.7731.367.164
 •