• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Хемијско чишћење, фарбање и пеглање одевних предмета
  2 Хемијско чишћење текстилних подова

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Хемијске машине (15 комада)
  2 Парни котао Varporax 1986
  3 Веш машина Inox
  4 Машине за сушење
  5 Термо пећ (6 комада)

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословна зграда 1.595 1966
  2 Радња - Стара Моравица 32 1969
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина153265
  Потразивања1.019366
  Потразивања за висе плацен порез на добитак1515
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе659
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља50
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина1.198705
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства8.9478.865
  Дугороцни финансијски пласмани0115
  Стална имовина8.9478.980
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива10.1459.685
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе3.8652.238
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода1.0501.053
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР285438
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе6.1604.403
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе25123
  Укупно дугороцне обавезе25123
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал4.7594.759
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве5.4865.486
  Нераспоредјена добит1221.199
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак6.4076.285
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал3.9605.159
  Укупна пасива10.1459.685
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје7.7738.915
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи157126
  Пословни приходи7.9309.041
  Набавна вредност продате робе60
  Троскови материјала1.3501.767
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи3.3123.764
  Троскови амортизације266289
  Остали пословни расходи2.5301.902
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак4661.319
  Финансијски приходи40
  Финансијски расходи52866
  Остали приходи424116
  Остали расходи240128
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања1261.241
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез1261.241
  Порески расходи периода442
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак1221.199
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе6.1854.526

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2005.
  Обавезе краткорочне 3.607.000 RSD
  Пословни приход 6.356.000 RSD
  Пословни расходи 7.954.000 RSD
  Обавезе укупно 3.607.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2004.
  Пословни приход 6.240.000 RSD
  Пословни расходи 7.418.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 4.514.000 RSD
  Актива обртна средства 97.000 RSD
  Обавезе краткорочне 671.000 RSD
  Пословни приход 4.122.000 RSD
  Пословни расходи 4.495.000 RSD
  Обавезе укупно 671.000 RSD
 •