• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Продаја моторних возила
  2 Продаја делова и прибора за моторна возила
  3 Одржавање и оправка моторних возила

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Комора за фарбање возила 2001
  2 Комора за фарбање и сушење путничких возила 1989
  3 Уређај за дијагностику возила 2004
  4 Аутоматска линија за прање возила 1990
  5 Агрегат, 17 кW

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Хала - теретна возила, Мије Ковачевића 6 5.515 1992
  2 Хала сервиса полутеретних возила, Мије Ковачевића 6 2.541 1978
  5 Хала сервиса, Смедерево 1.282 1976
  3 Хала сервиса путничких возила, Мије Ковачевића 6 2.541 1978
  4 Хала сервиса, Шабац 1.760 1967
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 80.370 (62.928) - у државној својини, (17.442) - у друштвеној својини
  Укупна површина објеката 33.545  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина5.832226
  Потразивања168.755193.216
  Потразивања за висе плацен порез на добитак313313
  Краткороцни финансијски пласмани146.300157.151
  Залихе89.57457.405
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР709377
  Одлозена пореска средства355355
  Обртна имовина411.483408.688
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања1.186815
  Основна средства339.173365.331
  Дугороцни финансијски пласмани24.62823.527
  Стална имовина364.987389.673
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива776.825798.716
  Ванбилансна актива20.45916.196
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе155.790240.241
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода13.18011.141
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР3.97456.512
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе352.061470.414
  Дугороцни кредити101.5362.706
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе3511.868
  Укупно дугороцне обавезе101.8874.574
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал362.506362.506
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит3.8455.948
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности43.47444.726
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал322.877323.728
  Укупна пасива776.825798.716
  Ванбилансна пасива20.45916.196
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје1.723.6371.037.973
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака1.0730
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи42.76731.379
  Пословни приходи1.767.4771.069.352
  Набавна вредност продате робе1.567.233920.372
  Троскови материјала15.43315.174
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи101.07195.820
  Троскови амортизације11.4169.095
  Остали пословни расходи48.39240.300
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак23.9320
  Финансијски приходи3.69652.541
  Финансијски расходи38.95966.180
  Остали приходи15.52331.947
  Остали расходи3.1084.796
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања1.0842.103
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез1.0842.103
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак1.0842.103
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе453.948474.988

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2004.
  Актива основна средства 1 RSD
  Актива обртна средства 1 RSD
  Обавезе краткорочне 171.833.000 RSD
  Обавезе дугорочне 94.656.000 RSD
  Капитал друштвени 1 RSD
  Капитал приватни 1 RSD
  Пословни приход 480.689.000 RSD
  Пословни расходи 546.947.000 RSD
  Актива укупно 1 RSD
  Обавезе укупно 266.489.000 RSD
  Основни капитал укупно 2 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2003.
  Актива основна средства 414.318.000 RSD
  Актива обртна средства 204.948.000 RSD
  Обавезе краткорочне 140.593.000 RSD
  Обавезе дугорочне 75.389.000 RSD
  Пословни приход 417.172.000 RSD
  Пословни расходи 465.248.000 RSD
  Обавезе укупно 215.982.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 396.935.000 RSD
  Актива обртна средства 207.269.000 RSD
  Обавезе краткорочне 115.797.000 RSD
  Обавезе дугорочне 68.961.000 RSD
  Пословни приход 444.542.000 RSD
  Пословни расходи 492.123.000 RSD
  Обавезе укупно 184.758.000 RSD
 •