•  
 • Име и презиме:
  Miroslav Milivojević

  Компанија:
  INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE

  Адреса:
  Knez Mihajlova 7/2, Beograd, СРБИЈА

  Контакт:
  011/633-551

  Имејл:
  mirosmil@eunet.yu

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  3 Релеји
  4 Алатница
  5 Магнетни упаљачи
  2 Ротор
  1 Мотори

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Линија монтаже 15W 2003
  2 Mашина за закивање BIT-TUB 2003
  3 Машина за бризгање пластике ES1300/275
  4 Уређај за испитивање мотора 9/14GM
  5 Кординатна бушилица 2E 440 2 2003
  6 Уређај за пакетирање ротора 2003

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Хала Сурдулица 12.365 1977
  2 Анекс хала Сурдулица 1.895 1977
  3 Гаража 775 1977
  4 Производна хала 472 1986
  5 Објекат неутрализације 251 1990
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 51.155 (48266) - у друштвеној својини, (2889) - у државној својини
  Површина пољопривредног земљишта 4.625 - у друштвеној својини

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2009
  Готовински еквиваленти и готовина125
  Потразивања94.921
  Потразивања за висе плацен порез на добитак0
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе76.697
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР504
  Одлозена пореска средства0
  Обртна имовина172.247
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања23.839
  Основна средства324.574
  Дугороцни финансијски пласмани1.166
  Стална имовина349.579
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива521.826
  Ванбилансна актива0
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе32.181
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода13.436
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР17.345
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе89.156
  Дугороцни кредити23.972
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе407
  Укупно дугороцне обавезе24.379
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал175.368
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве4.322
  Ревалоризационе резерве222.423
  Нераспоредјена добит6.178
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак0
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал408.291
  Укупна пасива521.826
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2009
  Приходи од продаје83.058
  Приходи од активирања уцинака и робе23.839
  Повецање вредности залиха уцинака0
  Смањење вредности залиха уцинака5.387
  Остали пословни приходи1.646
  Пословни приходи103.156
  Набавна вредност продате робе130
  Троскови материјала25.419
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи56.682
  Троскови амортизације5.106
  Остали пословни расходи14.498
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак1.321
  Финансијски приходи5.650
  Финансијски расходи10.122
  Остали приходи28.218
  Остали расходи18.889
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања6.178
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез6.178
  Порески расходи периода0
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода0
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак6.178
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе113.535

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2005.
  Актива основна средства 405.253.000 RSD
  Актива обртна средства 162.219.000 RSD
  Обавезе краткорочне 288.133.000 RSD
  Обавезе дугорочне 84.916.000 RSD
  Пословни приход 152.526.000 RSD
  Пословни расходи 175.150.000 RSD
  Актива укупно 567.472.000 RSD
  Обавезе укупно 373.049.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2004.
  Актива основна средства 436.995.000 RSD
  Актива обртна средства 137.084.000 RSD
  Обавезе краткорочне 76.800.000 RSD
  Обавезе дугорочне 258.124.000 RSD
  Пословни приход 112.241.000 RSD
  Пословни расходи 147.943.000 RSD
  Актива укупно 574.079.000 RSD
  Обавезе укупно 334.924.000 RSD
 •