•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 Управна зграда (272м2),помоћна згарад (45м2);производна хала (780м2);магацин готових производа (104м2): Објекти  
  2 градско грађевинско земљиште (30а,78м2) Земљиште  
  3 опрема у зградама индустријских комплекса и у магацину готових производа Опрема  

  Галерија слика

   
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина0279
  Потразивања00
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе278278
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина278557
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства17.40816.466
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина17.40816.466
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива17.68617.023
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе5150
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода938943
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР5.6845.684
  Обавезе по основу пореза на добитак0100
  Укупно краткороцне обавезе7.7687.538
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе1000
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал10.33310.333
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак515848
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал9.8189.485
  Укупна пасива17.68617.023
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје00
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи00
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала3621
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи16670
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи126495
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи05
  Финансијски расходи00
  Остали приходи0248
  Остали расходи00
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе7.7687.538

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2003.
  Актива основна средства 847.000 RSD
  Актива обртна средства 776.000 RSD
  Обавезе краткорочне 10.448.000 RSD
  Пословни расходи 5.790.000 RSD
  Обавезе укупно 10.448.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 832.000 RSD
  Актива обртна средства 775.000 RSD
  Обавезе краткорочне 4.631.000 RSD
  Пословни приход 75.000 RSD
  Пословни расходи 3.013.000 RSD
  Обавезе укупно 4.631.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 803.000 RSD
  Актива обртна средства 447.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.606.000 RSD
  Пословни приход 304.000 RSD
  Пословни расходи 279.000 RSD
  Обавезе укупно 1.606.000 RSD
 •