• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  2 Продаја опреме
  3 Само церемонијал сахране
  4 Сахрана социјалних случајева
  1 Комплетна сахрана

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Мобилни телефон Motorola 1999

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Не постоје подаци
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина7810
  Потразивања9481.273
  Потразивања за висе плацен порез на добитак95
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе547370
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина1.5821.658
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства3173
  Дугороцни финансијски пласмани226226
  Стална имовина543229
  Губитак изнад висине капитала762658
  Укупна актива2.8872.545
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе00
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода151166
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР00
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе2.7102.481
  Дугороцни кредити17764
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе17764
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал00
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива2.8872.545
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје9.17510.400
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи360461
  Пословни приходи9.53510.861
  Набавна вредност продате робе3.6414.158
  Троскови материјала7591.197
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи3.3233.726
  Троскови амортизације12210
  Остали пословни расходи1.4001.534
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак290236
  Финансијски приходи121238
  Финансијски расходи256357
  Остали приходи80
  Остали расходи359
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања128108
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез128108
  Порески расходи периода80
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак120108
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе2.8872.545

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 24.000 RSD
  Актива обртна средства 404.000 RSD
  Обавезе краткорочне 427.000 RSD
  Пословни приход 3.226.000 RSD
  Пословни расходи 3.206.000 RSD
  Обавезе укупно 427.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 20.000 RSD
  Актива обртна средства 255.000 RSD
  Обавезе краткорочне 286.000 RSD
  Пословни приход 2.666.000 RSD
  Пословни расходи 2.441.000 RSD
  Обавезе укупно 286.000 RSD
 •