• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Берберско-фризер. услуге

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Берберско седиште
  2 Фризерске столице
  3 Машина за веш
  4 Радно место

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Салон 1 112 1967
  2 Салон 2 - мушки 24 1996
  3 Салон 2 - женски 32 1910
  4 Салон 3 - женски 18 1982
  5 Салон 4 - женски - мушки 56 1981
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Укупна површина објеката 242  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина2736
  Потразивања108108
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани77
  Залихе00
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља4444
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства3131
  Обртна имовина186195
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства1.0671.033
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина1.0671.033
  Губитак изнад висине капитала6.5336.941
  Укупна актива7.8178.200
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе6.7197.333
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода138154
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР627575
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе7.8178.200
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал766766
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве2222
  Ревалоризационе резерве3838
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак810810
  Откупљене сопствене акције1616
  Укупно капитал00
  Укупна пасива7.8178.200
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје2.8212.900
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи2.8212.900
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала133206
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.3852.755
  Троскови амортизације3434
  Остали пословни расходи525313
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи70
  Остали приходи00
  Остали расходи10
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода3131
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе7.8178.200

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 2.026.000 RSD
  Актива обртна средства 143.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.503.000 RSD
  Пословни приход 1.286.000 RSD
  Пословни расходи 1.964.000 RSD
  Обавезе укупно 1.503.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 1.575.000 RSD
  Актива обртна средства 75.000 RSD
  Обавезе краткорочне 929.000 RSD
  Пословни приход 868.000 RSD
  Пословни расходи 1.404.000 RSD
  Обавезе укупно 929.000 RSD
 •