• ТЕРАЗИЈЕ | Београд

    • Основни подаци и информације

    •  
     • Пун назив
     • Акционарско друштво услужни центар "ТЕРАЗИЈЕ"
     • Краћи назив
     • ТЕРАЗИЈЕ
     • Правни статус
     • Акционарско друштво
     • Делатност
     • Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа
     • Матични број
     • 07018690
     • Реорганизација
     • Bankrotstvo
     • Основни подаци
     • Година оснивања
     • 1965
     • Капитал на продају
     • % укупног капитала
     • 60,20%
     • % друштвеног капитала
     • 70,00%
     • % државног капитала
     • % Матичног капитала
     • Број запослених
     • 34
     • Број запослених ВСС
     • -
     • Контакт
     • Адреса
     • Бранкова 28
     • Насеље
     • Београд
     • Телефон
     • 011/2653-635
     • Факс
     • 011/2653-635
     • Имејл
     • Суд
     • Привредни суд у Београду
     • Повереник
     • Андријана Живановић
     • Телефон повереника
     • 064/610-30-40
 •  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  2 локал тц меркатор (70м2) Објекти  
  3 зграда са дворишним простором - Земун (1.128м2) Објекти  
  4 локал ТЦ Видиковац (37м2) Објекти  

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина27206
  Потразивања020
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе00
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина27226
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства65.42765.427
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина65.42765.427
  Губитак изнад висине капитала2.5373.318
  Укупна актива67.99168.971
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе087
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода1.4661.855
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР39.35239.414
  Обавезе по основу пореза на добитак7.4817.481
  Укупно краткороцне обавезе67.99168.971
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал00
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива67.99168.971
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје00
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи223108
  Пословни приходи223108
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала10848
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи541
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи846660
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи83143
  Остали приходи6916
  Остали расходи053
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља390
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода30
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе67.99168.971

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2007.
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2006.
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2005.
  Актива основна средства 15.009.000 RSD
  Актива обртна средства 29.557.000 RSD
  Обавезе краткорочне 15.314.000 RSD
  Пословни приход 5.685.000 RSD
  Пословни расходи 30.589.000 RSD
  Актива укупно 47.414.000 RSD
  Обавезе укупно 15.314.000 RSD
 •