• ШУПЉАК | Шупљак

    • Основни подаци и информације

    •  
     • Пун назив
     • стечајна маса Друштвено предузеће "ШУПЉАК"
     • Краћи назив
     • ШУПЉАК
     • Правни статус
     • Друштво са ограниченом одговорношћу
     • Делатност
     • Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
     • Матични број
     • 08236577
     • Реорганизација
     • Bankrotstvo
     • Основни подаци
     • Година оснивања
     • 1947
     • Капитал на продају
     • % укупног капитала
     • % друштвеног капитала
     • % државног капитала
     • % Матичног капитала
     • Број запослених
     • 69
     • Број запослених ВСС
     • 2
     • Контакт
     • Адреса
     • Костолањи Арпад 106
     • Насеље
     • Шупљак
     • Телефон
     • 024/753-144
     • Факс
     • 024/753-041
     • Имејл
     • Суд
     • Привредни суд у Суботици
     • Повереник
     • Стеван Молдован
     • Телефон повереника
     • 063-540-221
 •  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 ДП Шупљак у стечају као правно лице   Продато

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина4.1980
  Потразивања28.35915.576
  Потразивања за висе плацен порез на добитак435203
  Краткороцни финансијски пласмани9960
  Залихе25.58226.634
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР23280
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина59.59342.693
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства18.55414.648
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина18.55414.648
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива78.14757.341
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе103413
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода5169
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР00
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе32.15619.708
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал118.771118.771
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве4.321669
  Нераспоредјена добит7.6763.652
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак84.77785.459
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал45.99137.633
  Укупна пасива78.14757.341
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје31.0126.314
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака6.0150
  Смањење вредности залиха уцинака3.6710
  Остали пословни приходи3.8264.840
  Пословни приходи37.18211.154
  Набавна вредност продате робе3.1625.800
  Троскови материјала22.7505.436
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи00
  Троскови амортизације5.4953.385
  Остали пословни расходи8.484955
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи81.8032
  Остали приходи21.862640
  Остали расходи22.1273.964
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе32.15619.708

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 148.072.000 RSD
  Актива обртна средства 17.589.000 RSD
  Обавезе краткорочне 17.278.000 RSD
  Обавезе дугорочне 4.493.000 RSD
  Капитал друштвени 174.080.000 RSD
  Пословни приход 37.734.000 RSD
  Пословни расходи 26.792.000 RSD
  Актива укупно 270.019.000 RSD
  Обавезе укупно 21.771.000 RSD
  Основни капитал укупно 174.080.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 110.731.000 RSD
  Актива обртна средства 9.500.000 RSD
  Обавезе краткорочне 13.712.000 RSD
  Обавезе дугорочне 5.330.000 RSD
  Капитал друштвени 174.815.000 RSD
  Пословни приход 15.829.000 RSD
  Пословни расходи 20.016.000 RSD
  Актива укупно 196.010.000 RSD
  Обавезе укупно 19.042.000 RSD
  Основни капитал укупно 174.815.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Ads

   

  Contracts

   
  Не постоје подаци
 •