•  
 • Списак поста у којима се мозе дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Товне свиње
  2 Товна јунад
  3 Млеко
  4 Пшеница
  5 Шећерна репа

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Трактори 2001
  2 Комбајни Ђуро Ђаковић 1990
  3 Прикљ.машине 2000
  4 Опрема за мешаоне Утва 1982
  5 Опрема фарме 1983

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Фарма свиња 22.566 1958
  3 Маш.радион.са гараж. 5.202 1991
  2 Фарма говеда 8.456 1960
  5 Управна згр.са рестор. 702 1964
  4 Мешаон.сточ.хр.са магац. 7.731 1983
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина14.2514.557
  Потразивања155.128186.143
  Потразивања за висе плацен порез на добитак491538
  Краткороцни финансијски пласмани055.000
  Залихе376.917349.623
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља06.893
  ПДВ и АВР28.63514.710
  Одлозена пореска средства15.77315.773
  Обртна имовина575.422617.464
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања400300
  Основна средства548.465625.908
  Дугороцни финансијски пласмани5.2714.670
  Стална имовина554.136630.878
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива1.145.3311.264.115
  Ванбилансна актива150.702145.224
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе00
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода00
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР11.58210.293
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе43.559133.795
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе70.48929.464
  Укупно дугороцне обавезе70.48929.464
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал350.118261.110
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве0149.971
  Ревалоризационе резерве234.507216.782
  Нераспоредјена добит446.658472.993
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал1.031.2831.100.856
  Укупна пасива1.145.3311.264.115
  Ванбилансна пасива150.702145.224
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје641.404790.922
  Приходи од активирања уцинака и робе17.47611.359
  Повецање вредности залиха уцинака82.2980
  Смањење вредности залиха уцинака079.963
  Остали пословни приходи9.21775.565
  Пословни приходи750.395797.883
  Набавна вредност продате робе1.368965
  Троскови материјала344.653479.072
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи223.679163.180
  Троскови амортизације63.41560.723
  Остали пословни расходи73.39188.802
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак43.8895.141
  Финансијски приходи1.8631.117
  Финансијски расходи6531.024
  Остали приходи9.152102.276
  Остали расходи28.65873.473
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања25.59334.037
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез25.59334.037
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак25.59334.037
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица25.59334.037
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе114.048163.259

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 151.739.000 RSD
  Актива обртна средства 206.005.000 RSD
  Обавезе краткорочне 46.447.000 RSD
  Капитал друштвени 175.486.000 RSD
  Капитал приватни 8.811.000 RSD
  Пословни приход 486.102.000 RSD
  Пословни расходи 390.152.000 RSD
  Актива укупно 368.710.000 RSD
  Обавезе укупно 46.447.000 RSD
  Основни капитал укупно 184.297.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 119.018.000 RSD
  Актива обртна средства 108.069.000 RSD
  Обавезе краткорочне 25.492.000 RSD
  Капитал друштвени 104.025.000 RSD
  Капитал приватни 6.162.000 RSD
  Пословни приход 234.479.000 RSD
  Пословни расходи 181.499.000 RSD
  Актива укупно 236.107.000 RSD
  Обавезе укупно 25.492.000 RSD
  Основни капитал укупно 110.187.000 RSD
 •