•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Термоминерално купатило 4,385.00 2,469.00 дрзавна
  2 Меркур-нови 8,888.00 дрзавна
  3 Мирко Томиц 3,029.00 1,916.00 стационар дрзавна
  4 Меркур-стари 1,618.00 дрзавна
  5 Сумадија - велика 934.00 дрзавна
  6 Сумадија - мала 368.00 дрзавна
  7 Романија 724.00 дрзавна
  8 Бивета Топла вода 726.00 дрзавна
  9 Бивета Снезник 1,356.00 дрзавна
  10 Бивета Језеро 170.00 дрзавна
  11 Бивета Слатина 282.00 дрзавна
  12 Зграда Хипербарицне коморе 120.00 дрзавна
  13 Економат 683.00
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште97,64 %//
  Страно тржиште2,36 %//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 286
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 1
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 287
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 53.994,00 RSD 38.681,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Географски полозај, природно лековити фактор (минерални извори), традиција преко 140 година, кадровски потенцијал

  Шансе

  активирање и повезивање авио саобрацајем (Лађевци),

  Опасности

  непланска изградња и нарусавање амбијента специфицности бање

  Недостаци

  непостојање сместајних капацитета са 4 и 5 звездица

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   200920102011
  Готовински еквиваленти и готовина54.87817.25331.117
  Потразивања41.78331.68624.675
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани26.95469.70365.302
  Залихе10.52710.6670
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР63.27779.88975.346
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина197.419209.198196.440
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања10.78412.52213.776
  Основна средства330.215362.323363.031
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина340.999374.845376.807
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива538.418584.043573.247
  Ванбилансна актива21.20519.57217.750
  Добављаци (Обавезе из пословања)50.38272.16687.708
  Краткороцне финансијске обавезе000
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода8.7053.97070
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР52.55843.50427.861
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе111.645119.640115.639
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе000
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања111.645119.640115.639
  Основни капитал420.698457.333447.817
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит6.0757.0709.791
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак000
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал426.773464.403457.608
  Укупна пасива538.418584.043573.247
  Ванбилансна пасива21.20520.20517.750
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   200920102011
  Приходи од продаје707.297637.546666.217
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи000
  Пословни приходи707.297637.546666.217
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала000
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи000
  Троскови амортизације000
  Остали пословни расходи675.871636.552671.299
  Пословни расходи675.871636.552671.299
  Пословни добитак/губитак31.426994-5.082
  Финансијски приходи000
  Финансијски расходи000
  Остали приходи000
  Остали расходи000
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања31.426994-5.082
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез31.426994-5.082
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак31.426994-5.082
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •