•  
 • Име и презиме:
  T.Ralević

  Компанија:
  CES MECON

  Адреса:
  Strahinjića bana 47, Beograd, СРБИЈА

  Контакт:
  011/631-128

  Имејл:

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Гајење жита,цвећа,поврћа
  2 Произв.готове хране за кућне љубимце
  3 Трговина на велико семењем
  4 Трговина на велико хемијским производима
  5 Трговина на мало у спец. продавницама.

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Линија за дораду Земун Vilka,Bobi 1974
  2 Линија за паковање Земун Heller DMD 1989
  3 Линија за дораду Макиш Gomper,Brunоti 1982
  5 Линија за дораду и паков.Добрићево Gomper,Union 1980
  4 Линија за паковање Макиш Adller,Gomper Nisk 1991

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословно стамбена зграда 459 1962
  2 Пословни центар Макиш 10.997 1962
  3 Пословни центар Земун 3.260 1962
  5 Пословна зграда, Адмирала Гепрата, Београд 490 0
  6 Продавница, М. Горког, Београд 101 0
  4 Пословни центар Јагодина 1.884 1970
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 36.386
  Укупна површина објеката 19.702  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2010
  Готовински еквиваленти и готовина1.778
  Потразивања5.464
  Потразивања за висе плацен порез на добитак9
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе25.233
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР69
  Одлозена пореска средства0
  Обртна имовина32.553
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл3.345
  Нематеријална улагања183
  Основна средства539.620
  Дугороцни финансијски пласмани1.985
  Стална имовина545.133
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива577.686
  Ванбилансна актива0
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе17.603
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода9.025
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР47.326
  Обавезе по основу пореза на добитак2.336
  Укупно краткороцне обавезе174.262
  Дугороцни кредити0
  Одлозене пореске обавезе37.746
  Остале дугороцне обавезе228
  Укупно дугороцне обавезе228
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал256.504
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве0
  Ревалоризационе резерве345.265
  Нераспоредјена добит0
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности173
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности61
  Губитак236.431
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал365.450
  Укупна пасива577.686
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2010
  Приходи од продаје7.386
  Приходи од активирања уцинака и робе0
  Повецање вредности залиха уцинака0
  Смањење вредности залиха уцинака0
  Остали пословни приходи26.674
  Пословни приходи34.060
  Набавна вредност продате робе450
  Троскови материјала4.612
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи30.053
  Троскови амортизације9.297
  Остали пословни расходи17.426
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак0
  Финансијски приходи17.295
  Финансијски расходи27.999
  Остали приходи77.067
  Остали расходи48.134
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода2.336
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода517
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе174.490

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 147.789.000 RSD
  Актива обртна средства 147.493.000 RSD
  Обавезе краткорочне 41.352.000 RSD
  Капитал друштвени 234.320.000 RSD
  Капитал приватни 5.124.000 RSD
  Пословни приход 58.349.000 RSD
  Пословни расходи 73.884.000 RSD
  Актива укупно 340.733.000 RSD
  Обавезе укупно 41.352.000 RSD
  Основни капитал укупно 239.444.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 120.660.000 RSD
  Актива обртна средства 102.669.000 RSD
  Обавезе краткорочне 25.969.000 RSD
  Капитал друштвени 234.320.000 RSD
  Капитал приватни 5.124.000 RSD
  Пословни приход 44.646.000 RSD
  Пословни расходи 41.868.000 RSD
  Актива укупно 275.582.000 RSD
  Обавезе укупно 25.969.000 RSD
  Основни капитал укупно 239.444.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Датум аукције 19.март 2003.
  Датум јавног позива 25.фебруар 2003.
  Рок подношења пријаве 12.март 2003.
  Датум подизања документације 26.фебруар 2003. до 11.март 2003.
  Датум регистрације учесника 19.март 2003. до 19.март 2003.
  Датум обиласка предузећа 26.фебруар 2003. до 11.март 2003.
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 29.мај 2002.
  Датум процене капитала 31.децембар 2001.
  Датум одлуке о методу 15.јул 2002.
  Датум пријема проспекта 10.јун 2002.
  Датум објављивања проспекта 21.јун 2002.
  Датум слања ПП на верификациј 08.јануар 2003.
  Датум пријема процене 03.децембар 2002.
  Датум верификовања процене 24.фебруар 2003.
  Датум пријема програма привати 03.децембар 2002.
  Датум објављивања проспекта 21.јун 2002.
  Датум верификовања програма 24.фебруар 2003.

  Oгласи

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Продаја

   
  Услови продаје
  Datum prodaje 19.март 2003.
  Почетна цена 59.704.000 RSD
  Минимум инвестиција 12.014.000 RSD
  Износ депозита 29.852.000 RSD
  Место продаје Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала
  Купац
  Правно лице ASTRA SIMIT DOO
  Седиште СРБИЈА, Beograd
  Крајња понуда 132.000.000 RSD
  Датум потписивања уговора 25.март 2003.
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Крајња понуда
  1 ASTRA SIMIT DOO
  Купац
  Правно лице СРБИЈА, Beograd 132.000.000 RSD
  2 SLAVKO MARKOVIĆ Физичко лице СРБИЈА, Beograd 127.000.000 RSD

  Историја приватизације

   
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 19.март 2003.
  Почетна цена 59.704.000 RSD
  Минимум инвестиција 12.014.000 RSD
  Износ депозита 29.852.000 RSD
  Место продаје Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала
  Статус Продато
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Крајња понуда
  1 ASTRA SIMIT DOO
  Купац
  Правно лице СРБИЈА, Beograd 132.000.000 RSD
  2 SLAVKO MARKOVIĆ Физичко лице СРБИЈА, Beograd 127.000.000 RSD
 •