• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, јечам, шећ. репа
  2 Млеко и млечни производи
  3 Семенска роба
  5 Сточарство
  4 Поврће

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Трактор Ј. Deer 4630, 4755, 8310 2001
  2 Трактор Belоrus 82-820 2000
  4 Комбајн Case 2000
  5 Комбајн за репу Lektra 1996
  3 Трактор Torpedo 7506 1981

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силос 600 вагона - 1990
  4 Плато за стајњак 8.500 1986
  3 Тренч силос 9.740 1986
  5 Машинска радионица 4.373 1973
  2 Објекти фарме - штале 13.667 1986
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина пољопривредног земљишта 38.883.796

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина4.1252.076
  Потразивања388.141673.746
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани495.601502.975
  Залихе383.017266.832
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља4.2400
  ПДВ и АВР19.92911.976
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина1.295.0531.457.605
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања130
  Основна средства1.731.5991.677.705
  Дугороцни финансијски пласмани8.6984.382
  Стална имовина1.740.3101.682.087
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива3.035.3633.139.692
  Ванбилансна актива139.090259.575
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе484.588415.484
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода28.06925.691
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР15.50716.134
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе712.736684.304
  Дугороцни кредити745.098952.611
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе203.352191.290
  Укупно дугороцне обавезе948.4501.143.901
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал1.066.6441.066.644
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве181.676181.676
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит125.85763.167
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал1.374.1771.311.487
  Укупна пасива3.035.3633.139.692
  Ванбилансна пасива139.090259.575
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје1.117.9161.170.707
  Приходи од активирања уцинака и робе28.86230.983
  Повецање вредности залиха уцинака15.96511.768
  Смањење вредности залиха уцинака3.46043.823
  Остали пословни приходи16.49215.745
  Пословни приходи1.175.7751.185.380
  Набавна вредност продате робе43.45465.101
  Троскови материјала412.493452.070
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи219.287237.286
  Троскови амортизације111.275111.302
  Остали пословни расходи138.564121.299
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак250.702198.322
  Финансијски приходи35.002105.705
  Финансијски расходи169.438264.720
  Остали приходи42.56739.088
  Остали расходи58.03540.521
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања100.79837.874
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез100.79837.874
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак100.79837.874
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе1.661.1861.828.205

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 1.000.258.000 RSD
  Актива обртна средства 221.163.000 RSD
  Обавезе краткорочне 92.769.000 RSD
  Обавезе дугорочне 25.159.000 RSD
  Капитал друштвени 621.679.000 RSD
  Капитал приватни 11.611.000 RSD
  Пословни приход 383.084.000 RSD
  Пословни расходи 420.931.000 RSD
  Обавезе укупно 117.928.000 RSD
  Основни капитал укупно 633.290.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 879.216.000 RSD
  Актива обртна средства 290.917.000 RSD
  Обавезе краткорочне 105.777.000 RSD
  Обавезе дугорочне 247.000 RSD
  Капитал друштвени 622.187.000 RSD
  Капитал приватни 11.611.000 RSD
  Пословни приход 397.964.000 RSD
  Пословни расходи 311.409.000 RSD
  Обавезе укупно 106.024.000 RSD
  Основни капитал укупно 633.798.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 637.213.000 RSD
  Актива обртна средства 173.172.000 RSD
  Обавезе краткорочне 52.238.000 RSD
  Капитал друштвени 773.662.000 RSD
  Пословни приход 222.542.000 RSD
  Пословни расходи 158.331.000 RSD
  Актива укупно 827.030.000 RSD
  Обавезе укупно 52.238.000 RSD
  Основни капитал укупно 773.662.000 RSD
 •