•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 Четри стара погона у Сјеници (1.603м2) Објекти  
  2 44 грађевинска објекта у Ново Пазару Објекти  
  3 Градско грађевинско земљиште (16ха,20а,73м2) Земљиште  
  4 Опрема у згради Памучне предионице,опрема у згради Дораде,опрема у згради Котлара,опрема у конфекцији Дежева Опрема  

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2010
  Готовински еквиваленти и готовина10.607
  Потразивања288.720
  Потразивања за висе плацен порез на добитак0
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе5.053
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР152
  Одлозена пореска средства0
  Обртна имовина304.532
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања0
  Основна средства654.866
  Дугороцни финансијски пласмани1.371
  Стална имовина656.237
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива960.769
  Ванбилансна актива0
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе73.427
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода56.230
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР127.248
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе448.404
  Дугороцни кредити200.111
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе68.608
  Укупно дугороцне обавезе268.719
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал703.884
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве1
  Ревалоризационе резерве0
  Нераспоредјена добит0
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак460.239
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал243.646
  Укупна пасива960.769
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2010
  Приходи од продаје86
  Приходи од активирања уцинака и робе0
  Повецање вредности залиха уцинака8
  Смањење вредности залиха уцинака0
  Остали пословни приходи50.458
  Пословни приходи50.552
  Набавна вредност продате робе0
  Троскови материјала11.145
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи31.837
  Троскови амортизације17.093
  Остали пословни расходи4.789
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак0
  Финансијски приходи4
  Финансијски расходи16.139
  Остали приходи1.075
  Остали расходи123
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода0
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода0
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе717.123

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 521.292.000 RSD
  Актива обртна средства 107.656.000 RSD
  Обавезе краткорочне 252.919.000 RSD
  Обавезе дугорочне 115.000 RSD
  Капитал друштвени 491.252.000 RSD
  Капитал приватни 35.107.000 RSD
  Пословни приход 138.926.000 RSD
  Пословни расходи 156.787.000 RSD
  Актива укупно 789.622.000 RSD
  Обавезе укупно 253.034.000 RSD
  Основни капитал укупно 526.359.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 379.802.000 RSD
  Актива обртна средства 44.010.000 RSD
  Обавезе краткорочне 108.551.000 RSD
  Обавезе дугорочне 115.000 RSD
  Капитал друштвени 372.016.000 RSD
  Капитал приватни 22.883.000 RSD
  Пословни приход 126.191.000 RSD
  Пословни расходи 133.485.000 RSD
  Актива укупно 536.482.000 RSD
  Обавезе укупно 108.666.000 RSD
  Основни капитал укупно 394.899.000 RSD
 •