• ПРВИ МАЈ ДФП | Нови Сад

    • Основни подаци и информације

    •  
     • Пун назив
     • Друштвено фризерско предузеће "ПРВИ МАЈ"
     • Краћи назив
     • ПРВИ МАЈ ДФП
     • Правни статус
     • Друштвено предузеће
     • Делатност
     • Делатност фризерских и козметичких салона
     • Матични број
     • 08038511
     • Реорганизација
     • Bankrotstvo
     • Основни подаци
     • Година оснивања
     • 1954
     • Капитал на продају
     • 7.624.000 RSD
     • % укупног капитала
     • 70,00%
     • % друштвеног капитала
     • 70,00%
     • % државног капитала
     • % Матичног капитала
     • Број запослених
     • 65
     • Број запослених ВСС
     • -
     • Контакт
     • Адреса
     • Јована Суботића 21
     • Насеље
     • Нови Сад
     • Телефон
     • 021/29-379
     • Факс
     • 021/21-784
     • Имејл
     • Суд
     • Привредни суд у Новом Саду
     • Повереник
     • Дервиша Драгић
     • Телефон повереника
     • 063/533757
 •  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 Стечајни дужним не поседује имовину    

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина25033
  Потразивања00
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе00
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина25033
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства00
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина00
  Губитак изнад висине капитала5252
  Укупна актива30285
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе033
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода2040
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР07
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе30285
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал00
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива30285
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје00
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи0307
  Пословни приходи0307
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала05
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2460
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи27242
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи00
  Остали приходи00
  Остали расходи00
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе30285

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 9.308.000 RSD
  Актива обртна средства 216.000 RSD
  Обавезе краткорочне 2.659.000 RSD
  Капитал друштвени 7.560.000 RSD
  Пословни приход 6.937.000 RSD
  Пословни расходи 8.726.000 RSD
  Обавезе укупно 2.659.000 RSD
  Основни капитал укупно 7.560.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 6.933.000 RSD
  Актива обртна средства 271.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.363.000 RSD
  Капитал друштвени 7.560.000 RSD
  Пословни приход 4.665.000 RSD
  Пословни расходи 5.067.000 RSD
  Обавезе укупно 1.363.000 RSD
  Основни капитал укупно 7.560.000 RSD
 •