•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  Фонд за развој Републике Србије 0,02
  Прва петолетка- Промет АД у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  ППТ Хидраулика АД у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Цилиндри Ад у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Индустријска Пнеуматика АД у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Ремонт и енергетика АД у реструктурирању Зависно друштво 80,91
  ППТ Исхрана АД у реструктурирању Зависно друштво 80,00
  Прва петолетка- Обезбеђење АД у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  ППТ НИЦ АД Зависно друштво 100,00
  ППТ Транспорт АД Зависно друштво 100,00
  ППТ Сервоуправљачи АД Акцијски капитал 0,66
  ППТ Делови АД- Нови Пазар Акцијски капитал 1,19
  ППТ Кочна техника АД Акцијски капитал 0,60
  ППТ Заптивке АД Акцијски капитал 0,70
  ППТ ТМО АД Акцијски капитал 0,93
  ППТ Арматуре АД Акцијски капитал 0,60
  ППТ Наменска АД Акцијски капитал 0,74

  Зависна предузећа

   
  Предузеће Локација Делатност Статус
  ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство  
  ППТ- Хидраулика ад Трстеник Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила  
  ППТ Индустријска пнеуматика ад Трстеник Производња хидрауличних погонских уређаја  
  ППТ Исхрана ад Трстеник Остале услуге припремања и послуживања хране  
  ППТ Цилиндри ад Трстеник Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила  
  ППТ Обезбеђење ад Трстеник Услуге система обезбеђења  
  ППТ Транспорт ад Трстеник Друмски превоз терета  
  ППТ Промет ад Трстеник Трговина на велико металима и металним рудама  
  ППТ НИЦ ад Трстеник Истраживање и експериментални развој у биотехнологији  

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  услуге//

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  немамо 0,00%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=11326 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 немамо земљиште
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 немамо објекте
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  Услуге//
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  Услуге14.453,00 RSD16.204,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја100,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='11326' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 10
  Плаћено одсуство 1
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 11
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 64.118,00 RSD 45.853,00 RSD
  2013 66.167,00 RSD 47.464,00 RSD

  SWOT Анализа

  Шансе

  Заинтересованост стратешког партнера и инвеститора за улагање у развој нових уређаја и набавку модерне, продуктивне производне опреме и за школовање и усавршавање потребних кадрова.

  Предности

  Производни програм атрактиван за светско тржиште, традиције од 65 година у производњи по европским стандардима, стручни кадрови за пројектовање, развој и производњу хидрауличких и пнеуамтичких уређаја.

  Недостаци

  Недостатак средстава за инвестирање у развој, нову опрему и обнову кадрова, односно заостајање у развоју као и производња на застарелој опреми.

  Опасности

  Губитак тржишта због велике конкуренције која поседује савремену опрему и могућности инвестирања у развој нових производа.

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања - консолидовани (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина79.528152.31962.482
  Потразивања911.682957.081725.204
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани33.16440.54854.476
  Залихе2.473.0632.429.190789.056
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља1.6331.6331.632
  ПДВ и АВР8.15711.4565.029
  Одлозена пореска средства156156156
  Обртна имовина3.507.2273.592.2271.637.879
  Неуплацени уписани капитал - Актива911608608
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања242424
  Основна средства1.160.7991.128.1942.743.074
  Дугороцни финансијски пласмани670.465176.7392.822.424
  Стална имовина1.832.1991.305.5655.566.130
  Губитак изнад висине капитала251.1883.293.1490
  Укупна актива5.590.7708.191.0977.204.165
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)883.1021.886.197958.048
  Краткороцне финансијске обавезе106.667210.283104.866
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода205.812414.814217.482
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају01180
  Остале краткороцне обавезе и ПВР1.316.7682.725.3181.790.312
  Обавезе по основу пореза на добитак616161
  Укупно краткороцне обавезе2.512.4105.236.7913.070.769
  Дугороцни кредити2.120.7421.964.0392.392.173
  Одлозене пореске обавезе45.3340881
  Остале дугороцне обавезе882.773953.0221.004.689
  Укупно дугороцне обавезе3.003.5152.917.0613.396.862
  Дугороцна резервисања29.51137.24534.814
  Укупна дугороцна резервисања5.545.4368.191.0976.502.445
  Основни капитал2.458.9312.458.9312.458.931
  Неуплацени уписани капитал - Пасива911608608
  Резерве7897896.237
  Ревалоризационе резерве91.75291.7523.314.715
  Нераспоредјена добит1.06607
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак2.553.4492.552.0805.079.659
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал00700.839
  Укупна пасива5.590.7708.191.0977.204.165
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха - консолидовани (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје1.470.9221.676.4951.469.175
  Приходи од активирања уцинака и робе6041.026618
  Повецање вредности залиха уцинака68.933162.20524.281
  Смањење вредности залиха уцинака114.533247.9126.894
  Остали пословни приходи40.3357.599808
  Пословни приходи1.466.2611.599.4131.487.988
  Набавна вредност продате робе127.456112.185107.767
  Троскови материјала543.779715.194566.354
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи854.586916.004944.198
  Троскови амортизације47.56945.66346.795
  Остали пословни расходи231.364291.582245.382
  Пословни расходи1.804.7542.080.6281.910.496
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи40.03789.27353.158
  Финансијски расходи170.569314.061262.460
  Остали приходи100.597135.868132.637
  Остали расходи14.23822.6592.025.829
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља2.91902.577
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе5.545.4368.191.0976.502.445
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина3.78445.2043.413
  Потразивања5.9176.8278.407
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани2.5049.4169.631
  Залихе01.56616.189
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР684145
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина12.27363.05437.685
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства2.8882.31214.401
  Дугороцни финансијски пласмани2.079.6752.282.6302.655.940
  Стална имовина2.082.5632.284.9422.670.341
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива2.094.8362.347.9962.708.026
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)04871.665
  Краткороцне финансијске обавезе22.02322.61222.613
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода5.8965.9735.092
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР29.40232.20535.259
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе57.32161.27764.629
  Дугороцни кредити532.800788.3781.170.753
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе532.800788.3781.170.753
  Дугороцна резервисања171247164
  Укупна дугороцна резервисања590.292849.9021.235.546
  Основни капитал1.780.9131.780.8521.780.852
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак276.369282.758308.372
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал1.504.5441.498.0941.472.480
  Укупна пасива2.094.8362.347.9962.708.026
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје14.49114.45316.204
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи112950
  Пословни приходи14.50214.74816.204
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала1.2871.037345
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи13.76415.69715.390
  Троскови амортизације612652577
  Остали пословни расходи5.68411.2817.475
  Пословни расходи21.34728.66723.787
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи6.20721.9731
  Финансијски расходи4.44512.82418.290
  Остали приходи1.015311.333
  Остали расходи1.4481.6501.075
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе590.292849.9021.235.546
 •