• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  Фонд за развој Републике Србије 0,02
  Прва петолетка- Промет АД у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  ППТ Хидраулика АД у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Цилиндри Ад у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Индустријска Пнеуматика АД у реструктурирању Зависно друштво 51,00
  ППТ Ремонт и енергетика АД у реструктурирању Зависно друштво 80,91
  ППТ Исхрана АД у реструктурирању Зависно друштво 80,00
  Прва петолетка- Обезбеђење АД у реструктурирању Зависно друштво 100,00
  ППТ НИЦ АД Зависно друштво 100,00
  ППТ Транспорт АД Зависно друштво 100,00
  ППТ Сервоуправљачи АД Акцијски капитал 0,66
  ППТ Делови АД- Нови Пазар Акцијски капитал 1,19
  ППТ Кочна техника АД Акцијски капитал 0,60
  ППТ Заптивке АД Акцијски капитал 0,70
  ППТ ТМО АД Акцијски капитал 0,93
  ППТ Арматуре АД Акцијски капитал 0,60
  ППТ Наменска АД Акцијски капитал 0,74

  Зависна предузећа

   
  Предузеће Локација Делатност Статус
  ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА Трстеник Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство  
  ППТ ХИДРАУЛИКА АД Трстеник Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила  
  ППТ Индустријска пнеуматика АД Трстеник Производња хидрауличних погонских уређаја  
  ППТ ИСХРАНА Трстеник Остале услуге припремања и послуживања хране  
  ППТ Цилиндри АД Трстеник Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила  
  ППТ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Трстеник Услуге система обезбеђења  
  ППТ ТРАНСПОРТ Трстеник Друмски превоз терета  
  ППТ ПРОМЕТ Трстеник Трговина на велико металима и металним рудама  
  ППТ НИЦ Трстеник Истраживање и експериментални развој у биотехнологији  

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  201120122013
  услуге ///

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 201120122013
  немамо 0,00%0,00%0,00%

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 немамо земљиште
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 немамо објекте
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  201120122013
  Услуге///
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  201120122013
  Услуге14.491,00 RSD14.453,00 RSD16.204,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %100,00 %
  Страно тржиште///
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја100,00 %
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 10
  Плаћено одсуство 1
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 11
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 67.640,00 RSD 48.080,00 RSD
  2012 64.118,00 RSD 45.853,00 RSD
  2013 66.167,00 RSD 47.464,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Производни програм атрактиван за светско тржиште, традиције од 65 година у производњи по европским стандардима, стручни кадрови за пројектовање, развој и производњу хидрауличких и пнеуамтичких уређаја.

  Шансе

  Заинтересованост стратешког партнера и инвеститора за улагање у развој нових уређаја и набавку модерне, продуктивне производне опреме и за школовање и усавршавање потребних кадрова.

  Недостаци

  Недостатак средстава за инвестирање у развој, нову опрему и обнову кадрова, односно заостајање у развоју као и производња на застарелој опреми.

  Опасности

  Губитак тржишта због велике конкуренције која поседује савремену опрему и могућности инвестирања у развој нових производа.

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина79.528152.31962.482
  Потразивања911.682957.081725.204
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани33.16440.54854.476
  Залихе2.473.0632.429.190789.056
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља1.6331.6331.632
  ПДВ и АВР8.15711.4565.029
  Одлозена пореска средства156156156
  Обртна имовина3.507.2273.592.2271.637.879
  Неуплацени уписани капитал - Актива911608608
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања242424
  Основна средства1.160.7991.128.1942.743.074
  Дугороцни финансијски пласмани670.465176.7392.822.424
  Стална имовина1.832.1991.305.5655.566.130
  Губитак изнад висине капитала251.1883.293.1490
  Укупна актива5.590.7708.191.0977.204.165
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)883.1021.886.1970
  Краткороцне финансијске обавезе106.667210.2830
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода205.812414.8140
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају01180
  Остале краткороцне обавезе и ПВР1.316.7682.725.3180
  Обавезе по основу пореза на добитак61610
  Укупно краткороцне обавезе2.512.4105.236.7910
  Дугороцни кредити2.120.7421.964.0390
  Одлозене пореске обавезе45.33400
  Остале дугороцне обавезе882.773953.0220
  Укупно дугороцне обавезе3.003.5152.917.0610
  Дугороцна резервисања29.51137.2450
  Укупна дугороцна резервисања5.545.4368.191.0970
  Основни капитал2.458.9312.458.9310
  Неуплацени уписани капитал - Пасива9116080
  Резерве7897890
  Ревалоризационе резерве91.75291.7520
  Нераспоредјена добит1.06600
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак2.553.4492.552.0800
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива5.590.7708.191.0970
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје1.470.9221.676.4950
  Приходи од активирања уцинака и робе6041.0260
  Повецање вредности залиха уцинака68.933162.2050
  Смањење вредности залиха уцинака114.533247.9120
  Остали пословни приходи40.3357.5990
  Пословни приходи1.466.2611.599.4130
  Набавна вредност продате робе127.456112.1850
  Троскови материјала543.779715.1940
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи854.586916.0040
  Троскови амортизације47.56945.6630
  Остали пословни расходи231.364291.5820
  Пословни расходи1.804.7542.080.6280
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи40.03789.2730
  Финансијски расходи170.569314.0610
  Остали приходи100.597135.8680
  Остали расходи14.23822.6590
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља2.91900
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •