•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ПКБ Корпорација Београд 24,70
  НЕМА -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  20122013
  НЕМА ПРОИЗВОДЊЕ//

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  НЕМА ПРОИЗВОДЊЕ 0,00%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=1353 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Гроцка 17,360,064 Друствено
  2 Гроцка 3,476,325 Дрзавно
  3 Палилула 19,138 Друствено
  4 Палилула 2441278 Дрзавно
  5 Панцево Друствено
  6 Панцево 62,285 Дрзавно
  7 Смедерево 59,154 Друствено
  8 Смедерево 462,673 Дрзавно
  9 Барајево 1,665,215 Друствено
  10 Барајево 2,460,407 Дрзавно
  11 Сопот 2,356,399 Друствено
  12 Сопот 4,251,260.00 Дрзавно
  13 Аранђеловац Друствено
  14 Аранђеловац 266,062.00 Дрзавно
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Управна зграда погона Витасок 1,048.00
  2 Хладњаца погона Витасок 12,944.00
  3 Производна хала погона Витасок 2,736.00
  4 Котларница погона Витасок 290.00
  5 Магацин погона Витасок 398.00
  6 Управна зграда погона Гроцка 792.00
  7 Магацин и ресторан погноа Гроцка 1,635.00
  8 Магацин готових производа Гроцка 1,510.00
  9 Производна хала погона Гроцка 3,263.00
  10 Магацин недоврсених производа Гроцка 1,358.00
  11 Хладњаца погона Гроцка 2,080.00
  12 Управна зграда погон хладњаца Болец 1,345.00
  13 радионица Болец 396.00
  14 Производна хала и хладњаца Болец 21,318.00
  15 дестилација Болец 360.00
  16 магацин Болец 290.00
  17 Сервисна редионица технотранс Сопот 670.00
  18 Управна зграда и радионица технотранса Болец 1,100.00
  19 радионица 1, погон технотранс Болец 175.00
  20 радионица 2, погон технотранса Болец 376.00
  21 Сервисна радионицатехнотранс Боздаревац 539.00
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове
  Не постоје системи за прецисцавање отпадних вода

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  НЕМА//
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  НЕМА//

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште//
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='1353' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 53
  Плаћено одсуство 2
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 55
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 49.723,00 RSD 35.000,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  основне предности предузеца јесу бављење воцарством која је најпрофитабилнија грана пољопривреде, изузено повољни климатско географски услови за бављење воцарством, близина главног града као великог трзиста те могуцност извоза произведене робе на трзисте еу и русије

  Шансе

  уз неопходно улагање у примарну производњу И набавку савремених прерадних капацитета постали би апсолутни лидери у произвоњи воца И производа од воца за циме постоји постоји потреба како на домацем тако И на страном трзисту

  Недостаци

  За подизање савремених засада ,необходна су знацајна улагања од око 40 милиона еура,неопходно је И 10 милиона евра за модернизацију прерадних капацитета,сто представља укупно инвестиционо улагање у исносу од око 50 милиона еура.Иако би се по свим економским параметрима новац вратио у року од 6-8 година,до сад није било заинтересованих за тако велика инвестициона улагања

  Опасности

  Непостојање дугороцне аграрне стратегије.

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина1031639
  Потразивања59.33556.77737.047
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе12.22512.03310.973
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР0330975
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина71.66369.15649.034
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства2.128.3952.079.2662.041.782
  Дугороцни финансијски пласмани1.1281.1331.052
  Стална имовина2.129.5232.080.3992.042.834
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива2.201.1862.149.5552.091.868
  Ванбилансна актива561.824561.824561.824
  Добављаци (Обавезе из пословања)170.607174.459177.508
  Краткороцне финансијске обавезе14.44614.44614.446
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода56.11263.28358.997
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР399.884412.467420.942
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе641.049664.655671.893
  Дугороцни кредити29.22229.77530.276
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе224.839224.839224.839
  Укупно дугороцне обавезе254.061254.614255.115
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања895.110919.269927.008
  Основни капитал2.462.2092.462.2092.462.209
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве129.583129.583129.583
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак1.285.7161.361.5061.426.932
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал1.306.0761.230.2861.164.860
  Укупна пасива2.201.1862.149.5552.091.868
  Ванбилансна пасива561.824561.824561.824
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје4.2482.7885.277
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака00813
  Остали пословни приходи16.0191.6304.712
  Пословни приходи20.2674.4189.176
  Набавна вредност продате робе5721971.058
  Троскови материјала1.6702.4531.219
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи40.36639.94427.685
  Троскови амортизације28.33649.12937.444
  Остали пословни расходи9.6877.9729.707
  Пословни расходи80.63199.69577.113
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи000
  Финансијски расходи18.24512.72210.180
  Остали приходи032.20912.691
  Остали расходи21.76500
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе895.110919.269927.008
 •