• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ПКБ Корпорација Београд 24,70
  НЕМА -

  Производња и капацитети

   

  Производи

  Остварена производња и најзначајнији производи
  Назив производа/услуге Kоличина
  201120122013
  НЕМА ПРОИЗВОДЊЕ///

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 201120122013
  НЕМА ПРОИЗВОДЊЕ 0,00%0,00%0,00%

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Гроцка 17,360,064 Друствено
  2 Гроцка 3,476,325 Дрзавно
  3 Палилула 19,138 Друствено
  4 Палилула 2441278 Дрзавно
  5 Панцево Друствено
  6 Панцево 62,285 Дрзавно
  7 Смедерево 59,154 Друствено
  8 Смедерево 462,673 Дрзавно
  9 Барајево 1,665,215 Друствено
  10 Барајево 2,460,407 Дрзавно
  11 Сопот 2,356,399 Друствено
  12 Сопот 4,251,260.00 Дрзавно
  13 Аранђеловац Друствено
  14 Аранђеловац 266,062.00 Дрзавно
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 Управна зграда погона Витасок 1,048.00
  2 Хладњаца погона Витасок 12,944.00
  3 Производна хала погона Витасок 2,736.00
  4 Котларница погона Витасок 290.00
  5 Магацин погона Витасок 398.00
  6 Управна зграда погона Гроцка 792.00
  7 Магацин и ресторан погноа Гроцка 1,635.00
  8 Магацин готових производа Гроцка 1,510.00
  9 Производна хала погона Гроцка 3,263.00
  10 Магацин недоврсених производа Гроцка 1,358.00
  11 Хладњаца погона Гроцка 2,080.00
  12 Управна зграда погон хладњаца Болец 1,345.00
  13 радионица Болец 396.00
  14 Производна хала и хладњаца Болец 21,318.00
  15 дестилација Болец 360.00
  16 магацин Болец 290.00
  17 Сервисна редионица технотранс Сопот 670.00
  18 Управна зграда и радионица технотранса Болец 1,100.00
  19 радионица 1, погон технотранс Болец 175.00
  20 радионица 2, погон технотранса Болец 376.00
  21 Сервисна радионицатехнотранс Боздаревац 539.00
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове
  Не постоје системи за прецисцавање отпадних вода

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  201120122013
  НЕМА///
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  201120122013
  НЕМА///

  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште///
  Страно тржиште///
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 53
  Плаћено одсуство 2
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 55
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 47.000,00 RSD 34.000,00 RSD
  2012 49.723,00 RSD 35.000,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  основне предности предузеца јесу бављење воцарством која је најпрофитабилнија грана пољопривреде, изузено повољни климатско географски услови за бављење воцарством, близина главног града као великог трзиста те могуцност извоза произведене робе на трзисте еу и русије

  Шансе

  уз неопходно улагање у примарну производњу И набавку савремених прерадних капацитета постали би апсолутни лидери у произвоњи воца И производа од воца за циме постоји постоји потреба како на домацем тако И на страном трзисту

  Недостаци

  За подизање савремених засада ,необходна су знацајна улагања од око 40 милиона еура,неопходно је И 10 милиона евра за модернизацију прерадних капацитета,сто представља укупно инвестиционо улагање у исносу од око 50 милиона еура.Иако би се по свим економским параметрима новац вратио у року од 6-8 година,до сад није било заинтересованих за тако велика инвестициона улагања

  Опасности

  Непостојање дугороцне аграрне стратегије.

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201020112012
  Готовински еквиваленти и готовина65510316
  Потразивања50.75659.33556.777
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе12.07212.22512.033
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР1.13000
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина64.61371.66368.826
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства2.178.4962.128.3952.079.266
  Дугороцни финансијски пласмани1.5801.1281.133
  Стална имовина2.180.0762.129.5232.080.399
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива2.244.6892.201.1862.149.225
  Ванбилансна актива561.824561.824561.824
  Добављаци (Обавезе из пословања)169.576170.607174.459
  Краткороцне финансијске обавезе14.44614.44614.446
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода48.74256.11263.283
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР351.991399.884412.467
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе584.755641.049664.655
  Дугороцни кредити28.64529.22229.775
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе224.839224.839224.839
  Укупно дугороцне обавезе253.484254.061254.614
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања838.239895.110919.269
  Основни капитал2.462.2092.462.2092.462.209
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве129.583129.583129.583
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак1.185.3421.285.7161.361.506
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал1.406.4501.306.0761.230.286
  Укупна пасива2.244.6892.201.1862.149.555
  Ванбилансна пасива561.824561.824561.824
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201020112012
  Приходи од продаје6.8064.2482.788
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака1.99200
  Остали пословни приходи8.99716.0191.630
  Пословни приходи13.81120.2674.418
  Набавна вредност продате робе109572197
  Троскови материјала6.2191.6702.453
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи37.89140.36639.944
  Троскови амортизације71.87328.33649.129
  Остали пословни расходи13.1379.6870
  Пословни расходи129.22980.63191.723
  Пословни добитак/губитак-115.418-60.364-87.305
  Финансијски приходи000
  Финансијски расходи24.44518.24512.722
  Остали приходи47.915032.209
  Остали расходи021.7650
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања-91.948-100.374-67.818
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез-91.948-100.374-67.818
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак-91.948-100.374-67.818
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Датум аукције 11.септембар 2009.
  Датум јавног позива 06.јул 2009.
  Рок подношења пријаве 03.септембар 2009.
  Датум подизања документације 08.јул 2009. до 02.септембар 2009.
  Датум регистрације учесника 11.септембар 2009. до 11.септембар 2009.
  Датум обиласка предузећа 08.јул 2009. до 02.септембар 2009.
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 17.јануар 2006.
  Датум процене капитала 31.децембар 2005.
  Датум одлуке о методу 23.октобар 2013.
  Датум пријема проспекта 31.јануар 2006.
  Датум објављивања проспекта 10.фебруар 2006.
  Датум слања ПП на верификациј 09.октобар 2006.
  Датум пријема процене 01.септембар 2006.
  Датум верификовања процене 18.август 2008.
  Датум пријема програма привати 01.септембар 2006.
  Датум објављивања проспекта 10.фебруар 2006.
  Датум верификовања програма 18.август 2008.

  Oгласи

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 11.септембар 2009.
  Почетна цена 545.224.000 RSD
  Минимум инвестиција 205.665.000 RSD
  Износ депозита 272.612.000 RSD
  Место продаје Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала
  Статус Отказана аукција
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 19.јун 2009.
  Почетна цена 808.135.000 RSD
  Минимум инвестиција 203.225.000 RSD
  Износ депозита 404.068.000 RSD
  Место продаје Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала
  Статус Неуспела продаја
 •