• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  2 Вађење камена за грађевинарство
  3 Вађење шљунка и песка
  1 Изгрaдњa саобраћaјница, путева, улица
  5 Производња битуменских материјала
  6 Изградња мостова, вијадуката, тунела, хидрограђевинских објеката
  4 Пројектовање грађевинских и других објеката

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Утоваривачи (8 ком) ULT-160
  3 Асфалтна база до 100t/h (ком 3) Wibau
  5 Дампер кипери Man,Fap
  2 Дробилично постројење (ком 3) Svedala
  4 Вибро ваљци (ком 20) Bomag-Dinamak

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  2 Механизација, Ниш 1.930 1972
  3 Надзорништво, Ниш 657 1987
  4 Надзорништво, Пирот 857 1973
  1 Управна зграда, Ниш 600 1966
  5 Надзорништво, Прокупље 289 1975
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 35.579
  Укупна површина објеката 4.847  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина1.3271.373
  Потразивања1.508.5811.261.165
  Потразивања за висе плацен порез на добитак1.7740
  Краткороцни финансијски пласмани35.979153.299
  Залихе324.516418.550
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР257.09287.936
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина2.129.2691.922.323
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања4.0392.941
  Основна средства725.838492.806
  Дугороцни финансијски пласмани5.528.4915.671.632
  Стална имовина6.258.3686.167.379
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива8.387.6378.089.702
  Ванбилансна актива653.75221.831
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе1.571.637911.586
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода45.81880.444
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР343.790615.043
  Обавезе по основу пореза на добитак06.493
  Укупно краткороцне обавезе5.997.7406.525.561
  Дугороцни кредити767.466383.028
  Одлозене пореске обавезе11.8115.731
  Остале дугороцне обавезе36.548868
  Укупно дугороцне обавезе804.014383.896
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал594.622594.622
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве586.742586.742
  Ревалоризационе резерве665621
  Нераспоредјена добит1.115.350407.867
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности15.78113.576
  Губитак707.526401.762
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал1.574.0721.174.514
  Укупна пасива8.387.6378.089.702
  Ванбилансна пасива653.75221.831
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје1.674.4501.473.154
  Приходи од активирања уцинака и робе0232
  Повецање вредности залиха уцинака82.248267.708
  Смањење вредности залиха уцинака14.9870
  Остали пословни приходи3.2842.217
  Пословни приходи1.744.9951.743.311
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала528.651608.896
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи400.364429.524
  Троскови амортизације129.853119.444
  Остали пословни расходи617.465446.248
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак68.662139.199
  Финансијски приходи495.788304.141
  Финансијски расходи1.158.080891.736
  Остали приходи31.07888.554
  Остали расходи149.10343.116
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља03.383
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода698.267
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода4.1986.080
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе6.801.7546.909.457

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 266.697.000 RSD
  Актива обртна средства 159.418.000 RSD
  Обавезе краткорочне 157.926.000 RSD
  Капитал друштвени 224.339.000 RSD
  Пословни приход 366.878.000 RSD
  Пословни расходи 363.459.000 RSD
  Актива укупно 473.551.000 RSD
  Обавезе укупно 157.926.000 RSD
  Основни капитал укупно 224.339.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 188.563.000 RSD
  Актива обртна средства 48.591.000 RSD
  Обавезе краткорочне 45.451.000 RSD
  Капитал друштвени 224.339.000 RSD
  Пословни приход 109.221.000 RSD
  Пословни расходи 104.921.000 RSD
  Актива укупно 276.000.000 RSD
  Обавезе укупно 45.451.000 RSD
  Основни капитал укупно 224.339.000 RSD
 •