• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Пшеница, јечам, кукуруз, соја, сунцокрет
  3 Млеко
  4 Товна говеда, товне свиње
  5 Овце
  2 Шећерна репа

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Тешки трактори Џон Дир 2001
  3 Опрема за наводњавање Тифани и Линеари 1990
  4 Комбајни, адаптери и прикљ. машине
  2 Средњи трактори ИМТ, Белорус, Торпедо 2001
  5 Опрема у сточарству и делатности индустрије

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силос за житарице (20.000 t) - 1965
  2 Објекти у говедарству 10.000 1970
  4 Објекти за смештај машина 2.000 1957
  3 Објекти у свињарству 12.000 1981
  5 Радионице за опправку мех. 3.500 1957
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 44
  Површина пољопривредног земљишта 6.175
  Укупна површина објеката 60.000  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина84183
  Потразивања72.657150.264
  Потразивања за висе плацен порез на добитак11
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе449.639416.479
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР74.908124.193
  Одлозена пореска средства35.27935.279
  Обртна имовина598.046691.020
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања307.098307.098
  Основна средства3.824.9853.818.050
  Дугороцни финансијски пласмани5.3075.306
  Стална имовина4.137.3904.130.454
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива4.770.7154.856.753
  Ванбилансна актива38.551121.284
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе256.980351.297
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода11.81315.842
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР14.06136.620
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе621.936647.248
  Дугороцни кредити359.972406.882
  Одлозене пореске обавезе92.30890.626
  Остале дугороцне обавезе5.9233.973
  Укупно дугороцне обавезе365.895410.855
  Дугороцна резервисања6.7424.437
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал2.347.1522.347.186
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве74.92674.926
  Ревалоризационе резерве828.430811.607
  Нераспоредјена добит433.326469.868
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал3.683.8343.703.587
  Укупна пасива4.770.7154.856.753
  Ванбилансна пасива38.551121.284
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје1.445.9211.749.326
  Приходи од активирања уцинака и робе445.038502.376
  Повецање вредности залиха уцинака20.845163.569
  Смањење вредности залиха уцинака19.519108.072
  Остали пословни приходи20.21546.402
  Пословни приходи1.912.5002.353.601
  Набавна вредност продате робе205.863409.108
  Троскови материјала1.156.5481.368.726
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи190.900151.169
  Троскови амортизације91.00898.980
  Остали пословни расходи148.284191.879
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак119.897133.739
  Финансијски приходи3.0252.389
  Финансијски расходи52.92197.051
  Остали приходи17.57526.378
  Остали расходи83.71947.252
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања3.85718.203
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез3.85718.203
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак3.85718.203
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе994.5731.062.540

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 1.965.180.000 RSD
  Актива обртна средства 366.362.000 RSD
  Обавезе краткорочне 282.985.000 RSD
  Обавезе дугорочне 59.534.000 RSD
  Капитал друштвени 2.361.661.000 RSD
  Капитал приватни 35.386.000 RSD
  Пословни приход 884.769.000 RSD
  Пословни расходи 922.218.000 RSD
  Обавезе укупно 342.519.000 RSD
  Основни капитал укупно 2.397.047.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 1.755.371.000 RSD
  Актива обртна средства 345.364.000 RSD
  Обавезе краткорочне 185.463.000 RSD
  Обавезе дугорочне 58.004.000 RSD
  Капитал друштвени 2.069.041.000 RSD
  Капитал приватни 30.986.000 RSD
  Пословни приход 1.031.935.000 RSD
  Пословни расходи 953.226.000 RSD
  Обавезе укупно 243.467.000 RSD
  Основни капитал укупно 2.100.027.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 1.539.348.000 RSD
  Актива обртна средства 242.645.000 RSD
  Обавезе краткорочне 166.544.000 RSD
  Обавезе дугорочне 1.944.000 RSD
  Капитал друштвени 1.520.637.000 RSD
  Капитал приватни 22.340.000 RSD
  Пословни приход 398.408.000 RSD
  Пословни расходи 392.543.000 RSD
  Актива укупно 1.781.993.000 RSD
  Обавезе укупно 168.488.000 RSD
  Основни капитал укупно 1.542.977.000 RSD
 •