• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Фризерски и други третмани за улепшавање
  2 Третмани за побољшање физичког стања и расположења
  3 Производња парфема и тоалетних препарата
  4 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
  5 Трговина на мало одећом
  6 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Рачунар и штампач Pentium I 1998
  2 Сто козметички (3 комада) 1994
  3 Стелиризатор 1994
  4 Радно терапеутски лежајеви (2 комада) 1994
  5 Козметички систем Fajstal cosmetic system A 1994
  6 Клима уређај 2001

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословни простор, Мајке Јевросиме 39 (закупац) 40 0
  2 Пословни простор, Грачаничка 13 (закупац) 30 0
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина74189
  Потразивања00
  Потразивања за висе плацен порез на добитак33
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе12351
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР02
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина200245
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства2514
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина2514
  Губитак изнад висине капитала1.7551.406
  Укупна актива1.9801.665
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе546891
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода10995
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР153152
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе9341.225
  Дугороцни кредити726240
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе320200
  Укупно дугороцне обавезе1.046440
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал499499
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве3535
  Нераспоредјена добит2.505348
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак3.039882
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива1.9801.665
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје4.1793.025
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи095
  Пословни приходи4.1793.120
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала291214
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.9702.162
  Троскови амортизације1311
  Остали пословни расходи692612
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак213121
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи3521
  Остали приходи2.575320
  Остали расходи24872
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања2.505348
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез2.505348
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак2.505348
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе1.9801.665

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2004.
  Пословни приход 3.732.000 RSD
  Пословни расходи 4.315.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2003.
  Актива основна средства 74.000 RSD
  Актива обртна средства 621.000 RSD
  Обавезе краткорочне 1.200.000 RSD
  Капитал друштвени 361.000 RSD
  Капитал приватни 85.000 RSD
  Пословни приход 4.404.000 RSD
  Пословни расходи 5.345.000 RSD
  Актива укупно 1.742.000 RSD
  Обавезе укупно 1.200.000 RSD
  Основни капитал укупно 446.000 RSD
 •