• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Не постоје подаци

  Опрема

   
  Не постоје подаци

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Не постоје подаци
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина33
  Потразивања00
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе00
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР00
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина33
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства00
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина00
  Губитак изнад висине капитала11.14413.161
  Укупна актива11.14713.164
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе00
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода912318
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР01.130
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе9141.448
  Дугороцни кредити10.23311.716
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе10.23311.716
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал260260
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак260260
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива11.14713.164
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје00
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи00
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала00
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи00
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи00
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи1.9812.017
  Остали приходи00
  Остали расходи00
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе11.14713.164

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Не постоје подаци
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци
 •