• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Mеркантилни кукуруз
  2 Соја, пшеница, шећ. репа
  3 Јечам, сунцок., бројлери
  4 Товне свиње и јунад

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Комбајн John Deer 2000
  2 Комбајн са платформом John Deer 2001
  3 Пнеуматска сејалица Kuhn 2001
  5 Трактор Ursus 2000
  4 Трактор John Deer 1996

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силос 718 1977
  2 Сушара за житарице 1.497 1968
  3 Зграда мотела 282 1973
  4 Производни објекти у живинарству 12.648 1985
  5 Објекти за смештај машина 1.728 1992
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 291.294
  Површина пољопривредног земљишта 14.392.604
  Укупна површина објеката 37.628  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина4.1525.226
  Потразивања188.69587.798
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани327.709476.716
  Залихе46.10257.055
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР4.74717.705
  Одлозена пореска средства12.1396.941
  Обртна имовина571.405644.500
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања1.540944
  Основна средства391.808456.742
  Дугороцни финансијски пласмани4.5273.160
  Стална имовина397.875460.846
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива981.4191.112.287
  Ванбилансна актива216.548323.489
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе56.61041.091
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода12.3962.271
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР2.8082.475
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе105.95666.969
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе9.3864.236
  Укупно дугороцне обавезе9.3864.236
  Дугороцна резервисања2.4579.488
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал562.525562.525
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве087.138
  Нераспоредјена добит301.095381.931
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал863.6201.031.594
  Укупна пасива981.4191.112.287
  Ванбилансна пасива216.548323.489
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје295.684239.719
  Приходи од активирања уцинака и робе7930
  Повецање вредности залиха уцинака234.784255.906
  Смањење вредности залиха уцинака305.971248.936
  Остали пословни приходи2.5164.080
  Пословни приходи227.806250.769
  Набавна вредност продате робе15.65235.522
  Троскови материјала74.86187.103
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи27.64624.464
  Троскови амортизације25.61729.851
  Остали пословни расходи31.99830.902
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак52.03242.927
  Финансијски приходи22.18467.545
  Финансијски расходи10.89023.525
  Остали приходи26.71211.319
  Остали расходи7.2569.293
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања82.78288.973
  Нето добитак који се обуставља2051.211
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез82.98790.184
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода2735.198
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак82.71484.986
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе117.79980.693

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Не постоје подаци
 •