• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Превоз

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Електроенергетски трансф.
  2 Дизел агретат за пр. струје Кончар
  3 Мрежни кавези за узгој рибе
  4 Расхладни уређаји, витрине, фриж.

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Зграда за скелет од челика 810 1979
  2 Складиште у Врбасу 280 1992
  3 Челична хала у Кикинди 1 900 1979
  4 Челична хала у Кикинди 2 850 1980
  5 Остале зидане зграде 1 1977
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 382.137 Земљиште Сомбор, Земљиште Врбас, Земљиште Кикинда, Земљиште Јарковац
  Укупна површина објеката 9.078  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина2.5953.686
  Потразивања60.18858.297
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе28.25720.102
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР1641.721
  Одлозена пореска средства02.496
  Обртна имовина91.20483.806
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства721.393723.970
  Дугороцни финансијски пласмани1.055748
  Стална имовина722.448724.718
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива813.652811.020
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе10.412167.582
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода26.81384.983
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР28.13141.743
  Обавезе по основу пореза на добитак0269
  Укупно краткороцне обавезе239.864357.495
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе54.34450.818
  Остале дугороцне обавезе1.59736.015
  Укупно дугороцне обавезе1.59736.015
  Дугороцна резервисања2.96333.451
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал145.980145.980
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве551.767532.314
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак182.863345.053
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал514.884333.241
  Укупна пасива813.652811.020
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје317.010354.379
  Приходи од активирања уцинака и робе38.2112.013
  Повецање вредности залиха уцинака02.628
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи7.7553.253
  Пословни приходи362.976362.273
  Набавна вредност продате робе83.89063.089
  Троскови материјала79.582106.052
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи116.930135.329
  Троскови амортизације12.884102.855
  Остали пословни расходи54.06079.235
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак15.6300
  Финансијски приходи3.4656.399
  Финансијски расходи75.20363.097
  Остали приходи35.64029.252
  Остали расходи5.94330.941
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља2.7810
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода54.3440
  Одлозени порески приходи периода05.754
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе244.424426.961

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 55.910.000 RSD
  Актива обртна средства 46.340.000 RSD
  Обавезе краткорочне 57.672.000 RSD
  Капитал друштвени 143.659.000 RSD
  Капитал приватни 2.321.000 RSD
  Пословни приход 316.802.000 RSD
  Пословни расходи 313.509.000 RSD
  Актива укупно 95.543.000 RSD
  Обавезе укупно 57.672.000 RSD
  Основни капитал укупно 145.980.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 50.470.000 RSD
  Актива обртна средства 32.969.000 RSD
  Обавезе краткорочне 40.228.000 RSD
  Пословни приход 175.929.000 RSD
  Пословни расходи 173.745.000 RSD
  Актива укупно 83.439.000 RSD
  Обавезе укупно 40.228.000 RSD
 •