•  
 • Списак поста у којима се мозе дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  2 Грожђе - стоно и винско
  3 Ракија
  4 Транспорт
  5 Складиштење воћа
  1 Јабука, круш, брес, виш.

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  2 Опрема за хлађење 1986
  3 Опрема за производњу дрвене амбалаже 2000
  1 Систем за наводњавање засада стац, полустац, минипрскач 2000

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  2 Фабрика амбалаже - производна хала 2.930 1985
  3 Управна зграда 1.611 1983
  4 Транспорт - пословни простор и радионица 782 1980
  1 Хладњача - коморе и пословни простор 7.831 1966
  5 Ресторан друштвене исхране 579 1985
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 10.735
  Површина пољопривредног земљишта 11.354.892
  Укупна површина објеката 18.970  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина5.12138.593
  Потразивања55.54587.201
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани1541.417
  Залихе414.451396.162
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља5.6255.625
  ПДВ и АВР22.79631.112
  Одлозена пореска средства305
  Обртна имовина503.692560.110
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања16.39715.824
  Основна средства1.179.4571.201.720
  Дугороцни финансијски пласмани171151
  Стална имовина1.196.0251.217.695
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива1.699.7471.777.810
  Ванбилансна актива952952
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе165.684155.224
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода6712.683
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР12.5528.108
  Обавезе по основу пореза на добитак1960
  Укупно краткороцне обавезе575.794588.991
  Дугороцни кредити204.798156.796
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе1.781710
  Укупно дугороцне обавезе206.579157.506
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал885.299885.299
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве18.36918.369
  Ревалоризационе резерве6.0996.099
  Нераспоредјена добит9.851121.546
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак2.2440
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал917.3741.031.313
  Укупна пасива1.699.7471.777.810
  Ванбилансна пасива952952
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје345.586565.388
  Приходи од активирања уцинака и робе75.79161.877
  Повецање вредности залиха уцинака73.03213.250
  Смањење вредности залиха уцинака25.89027.826
  Остали пословни приходи3.8377.305
  Пословни приходи472.356619.994
  Набавна вредност продате робе23.67330.470
  Троскови материјала195.376172.542
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи103.843158.972
  Троскови амортизације32.70534.501
  Остали пословни расходи153.61177.359
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак0146.150
  Финансијски приходи5.8394.854
  Финансијски расходи22.67736.393
  Остали приходи81.44429.819
  Остали расходи26.57130.661
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања1.183113.769
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез1.183113.769
  Порески расходи периода220
  Одлозени порески расходи периода025
  Одлозени порески приходи периода900
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак1.251113.744
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе782.373746.497

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 393.911.000 RSD
  Актива обртна средства 167.355.000 RSD
  Обавезе краткорочне 118.584.000 RSD
  Обавезе дугорочне 8.936.000 RSD
  Капитал друштвени 379.168.000 RSD
  Пословни приход 328.318.000 RSD
  Пословни расходи 199.179.000 RSD
  Актива укупно 562.804.000 RSD
  Обавезе укупно 127.520.000 RSD
  Основни капитал укупно 379.168.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 1999.
  Актива основна средства 200.644.000 RSD
  Актива обртна средства 76.863.000 RSD
  Обавезе краткорочне 57.479.000 RSD
  Обавезе дугорочне 9.545.000 RSD
  Капитал друштвени 118.434.000 RSD
  Пословни приход 221.738.000 RSD
  Пословни расходи 115.940.000 RSD
  Актива укупно 278.031.000 RSD
  Обавезе укупно 67.024.000 RSD
  Основни капитал укупно 118.434.000 RSD
 •