• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Меркантилна пшеница и кукуруз
  4 Конзумни лук
  5 Сушење и складишт.зрн.култура
  2 Семенска пшеница и кукуруз
  3 Соја,сунцокрет,шећерна репа

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Комбајни-11ком. Фар,Змај,Мајевица 1988
  5 Радионичка опрема Алати,глодалице 1998
  3 Средњи трактори MTZ 52,80,82,892,5100 1998
  2 Трактори тешки-8ком. JD4440,IMT5200,IHC, 1998
  4 Остале прикљ.машине Плугови,тањираче 1998

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  3 Силос - 1974
  4 Сушара за житарице - 1974
  5 Управна зграда 672 1969
  1 Зграда службе заједнич.посл. 310 1983
  2 Машинска радионица 1.100 1976
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина пољопривредног земљишта 11.347.027

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина9246
  Потразивања239.602248.880
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани278.777300.841
  Залихе2.7572.757
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР012.429
  Одлозена пореска средства12.4040
  Обртна имовина521.228564.953
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства342.81885.617
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина342.81885.617
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива876.450650.570
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе6.4416.462
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода27.15725.290
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР55.54937.244
  Обавезе по основу пореза на добитак6.0944.736
  Укупно краткороцне обавезе563.595379.232
  Дугороцни кредити12.7760
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе012.776
  Укупно дугороцне обавезе12.77612.776
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал123.071123.071
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве177.567177.567
  Ревалоризационе резерве87.35187.351
  Нераспоредјена добит63.19463.194
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак151.104192.621
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал300.079258.562
  Укупна пасива876.450650.570
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје76.7732.456
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака4.0780
  Остали пословни приходи5.4705
  Пословни приходи78.1652.461
  Набавна вредност продате робе4.2460
  Троскови материјала33.845277
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи47.423801
  Троскови амортизације8.1286.592
  Остали пословни расходи42.2842.717
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи8200
  Финансијски расходи95.08510.373
  Остали приходи37.282229.576
  Остали расходи231.091251.140
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља194.7310
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе576.371392.008

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 257.200.000 RSD
  Актива обртна средства 100.994.000 RSD
  Обавезе краткорочне 135.741.000 RSD
  Капитал друштвени 384.007.000 RSD
  Пословни приход 93.430.000 RSD
  Пословни расходи 53.702.000 RSD
  Обавезе укупно 135.741.000 RSD
  Основни капитал укупно 384.007.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 192.240.000 RSD
  Актива обртна средства 38.352.000 RSD
  Обавезе краткорочне 58.329.000 RSD
  Капитал друштвени 280.238.000 RSD
  Пословни приход 371.123.000 RSD
  Пословни расходи 26.834.000 RSD
  Обавезе укупно 58.329.000 RSD
  Основни капитал укупно 280.238.000 RSD
 •