•  
 • Име и презиме:
  Tatjana Terzic

  Компанија:
  Raiffeisen Investment AG (RIAG)

  Адреса:
  Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА

  Контакт:
  43 1 710 54 00 0

  Имејл:

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, шећ. репа
  2 Грашак конзумни
  3 Мрква, боранија
  4 Риба
  5 Сточна храна

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  4 Селекторска станица Gomper 1976
  5 Трактори, комбајни, прикупљ. машине John Deere 1999
  1 Сушар Чачак VSZ - 8 CER 1992
  2 Сушара Нови Сад Победа 1986
  3 Опрема за наводњавање Ranger 1990

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силоси 30.000 т -складиштење 3.000 1972
  2 Подно складиштење 5000 т 3.750 1969
  3 МСХ 6t/h произв. сточне хране 1.920 1981
  4 Фарма јунади 1000 ком/г 1.480 1983
  5 Црпна станица-смештање хидраул. опреме 222 1987
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 16.183
  Површина пољопривредног земљишта 415.613.354
  Укупна површина објеката 82.653  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина499952
  Потразивања351.203369.034
  Потразивања за висе плацен порез на добитак1010
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе243.122452.185
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР8.15920.280
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина602.993842.461
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства1.469.4221.423.814
  Дугороцни финансијски пласмани77.2401.293
  Стална имовина1.546.6621.425.107
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива2.149.6552.267.568
  Ванбилансна актива252.136105.944
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе6.802100.014
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода3.6331.873
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР7.3316.966
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе47.292160.284
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе45.99244.398
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања2.8692.786
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал1.181.3151.181.315
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве7.4887.488
  Ревалоризационе резерве850.442843.613
  Нераспоредјена добит40.44347.980
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак26.18620.296
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал2.053.5022.060.100
  Укупна пасива2.149.6552.267.568
  Ванбилансна пасива252.136105.944
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје591.929754.013
  Приходи од активирања уцинака и робе11.11514.987
  Повецање вредности залиха уцинака69.947519.535
  Смањење вредности залиха уцинака166.625504.230
  Остали пословни приходи52.74291.995
  Пословни приходи559.108876.300
  Набавна вредност продате робе20.935188.848
  Троскови материјала305.735408.430
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи89.46084.589
  Троскови амортизације76.81075.418
  Остали пословни расходи103.610100.226
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак018.789
  Финансијски приходи38.79236.010
  Финансијски расходи2.6382.934
  Остали приходи6.8546.618
  Остали расходи1.35753.021
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања4.2095.462
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез4.2095.462
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода1.6801.593
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак5.8897.055
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе50.161163.070

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 521.021.000 RSD
  Актива обртна средства 272.081.000 RSD
  Обавезе краткорочне 16.155.000 RSD
  Капитал друштвени 513.510.000 RSD
  Пословни приход 437.185.000 RSD
  Пословни расходи 464.753.000 RSD
  Обавезе укупно 16.155.000 RSD
  Основни капитал укупно 513.510.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 483.523.000 RSD
  Актива обртна средства 269.114.000 RSD
  Обавезе краткорочне 20.245.000 RSD
  Капитал друштвени 513.413.000 RSD
  Пословни приход 500.302.000 RSD
  Пословни расходи 399.923.000 RSD
  Обавезе укупно 20.245.000 RSD
  Основни капитал укупно 513.413.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 201.245.000 RSD
  Актива обртна средства 144.781.000 RSD
  Обавезе краткорочне 16.021.000 RSD
  Капитал друштвени 332.982.000 RSD
  Пословни приход 223.795.000 RSD
  Пословни расходи 168.569.000 RSD
  Актива укупно 349.228.000 RSD
  Обавезе укупно 16.021.000 RSD
  Основни капитал укупно 332.982.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Датум јавног позива 31.мај 2005.
  Датум отварања понуде 05.октобар 2005.
  Датум отварања тех. понуде 05.октобар 2005.
  Рок за откуп тендерске док. 22.јул 2005.
  Рок за подносење понуде 31.август 2005.
  Датум потписивања Уговора 22.децембар 2005.
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 01.фебруар 2002.
  Датум одлуке о методу 18.март 2002.
  Датум пријема проспекта 15.фебруар 2002.
  Датум објављивања проспекта 22.фебруар 2002.
  Датум објављивања проспекта 22.фебруар 2002.

  Oгласи

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Продаја

   
  Услови продаје
  Датум јавног позива 31.мај 2005.
  Датум отварања финансијске понуде 05.октобар 2005.
  Депозит 50.000 EURO
  Место отварања понуде Агенција за приватизацију
  Купац
  Правно лице DELTA REAL ESTATE DOO
  Седиште СРБИЈА, Beograd
  Продајна цена 12.600.000 EURO
  Инвестициони програм 4.548.160 EURO
  Датум потписивања уговора 22.децембар 2005.
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Купопродајна цена Инвестиције Социјални програм
  1 DELTA REAL ESTATE DOO
  * Купац
  Правно лице СРБИЈА, Beograd 12.600.000 EURO 2.819.939 EURO
  2 KONZORCIJUM MK COMMERCE & AGROREFORMA Физичко лице СРБИЈА, Novi Sad 7.700.000 EURO 6.147.717 EURO
  3 KONZORCIJUM HUNGARIA AND SZEGEDI PAPRIKA Физичко лице МАЂАРСКА, Budimpesta 6.000.000 EURO 2.500.000 EURO

  Историја приватизације

   
  Продаја методом тендера
  Шифра ЈED 05/05
  Датум јавног позива 31.мај 2005.
  Датум отварања финансијске понуде 05.октобар 2005.
  Депозит 50.000 EURO
  Место отварања понуде Агенција за приватизацију
  Продајна цена 12.600.000 EURO
  Инвестициони програм 4.548.160 EURO
  Статус Успешна продаја
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Купопродајна цена Инвестиције Социјални програм
  1 DELTA REAL ESTATE DOO
  Успешна продаја
  Правно лице СРБИЈА, Beograd 12.600.000 EURO 2.819.939 EURO
  2 KONZORCIJUM MK COMMERCE & AGROREFORMA Физичко лице СРБИЈА, Novi Sad 7.700.000 EURO 6.147.717 EURO
  3 KONZORCIJUM HUNGARIA AND SZEGEDI PAPRIKA Физичко лице МАЂАРСКА, Budimpesta 6.000.000 EURO 2.500.000 EURO
  Продаја методом тендера
  Шифра JED07/03
  Датум јавног позива 13.јун 2003.
  Датум отварања финансијске понуде 01.септембар 2003.
  Депозит 50.000 USD
  Место отварања понуде Београд
  Статус Неуспела продаја
  Продаја методом тендера
  Шифра JED/02
  Датум јавног позива 07.октобар 2002.
  Датум отварања финансијске понуде 26.фебруар 2003.
  Депозит 50.000 USD
  Место отварања понуде Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23
  Статус Неуспела продаја
 •