• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Радио програм
  2 ТВ програм
  3 Маркетиншке услуге

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 ТВ опрема 2004
  2 РАдио опрема 1998
  3 Репортажна кола 2004
  4 Емисиона РТВ опрема 2004
  5 Возни парк 2006

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Антенски стуб на Космају 3 1991
  2 Антенски стуб у Кумодражу (Торлак) 31 1983
  3 Антенски стуб на водоторњу у Кошутњаку 1 1977
  4 Зграда у Борчи 118 1973
  5 Локал /право коришћења без накнаде/ 35 1998
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 16.028
  Површина шумарског земљишта 400

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина3.9436.212
  Потразивања54.76050.044
  Потразивања за висе плацен порез на добитак1.1821.123
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе9.5382.491
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР8091.102
  Одлозена пореска средства1.7681.424
  Обртна имовина70.23260.972
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања2.2361.204
  Основна средства109.812100.505
  Дугороцни финансијски пласмани4.2173.305
  Стална имовина116.265105.014
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива188.265167.410
  Ванбилансна актива22.656952
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе00
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода64.05055.093
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР17.69019.733
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе118.07196.638
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе1.5181.518
  Укупно дугороцне обавезе1.5181.518
  Дугороцна резервисања3.7653.765
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал37.73637.736
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве2.8312.831
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит24.34424.922
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал64.91165.489
  Укупна пасива188.265167.410
  Ванбилансна пасива22.656952
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје124.331165.281
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи251.435226.602
  Пословни приходи375.766391.883
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала7.2138.980
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи261.377234.052
  Троскови амортизације12.11617.259
  Остали пословни расходи97.426109.083
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак022.509
  Финансијски приходи1.637503
  Финансијски расходи1.306316
  Остали приходи5.509182
  Остали расходи2.96721.767
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања5071.111
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез5071.111
  Порески расходи периода268189
  Одлозени порески расходи периода227344
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак12578
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе123.354101.921

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2006.
  Актива основна средства 92.311.000 RSD
  Актива обртна средства 131.308.000 RSD
  Обавезе краткорочне 159.862.000 RSD
  Обавезе дугорочне 1.518.000 RSD
  Пословни приход 362.816.000 RSD
  Пословни расходи 326.975.000 RSD
  Актива укупно 223.619.000 RSD
  Обавезе укупно 161.380.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2005.
  Актива основна средства 95.621.000 RSD
  Актива обртна средства 69.527.000 RSD
  Обавезе краткорочне 115.541.000 RSD
  Обавезе дугорочне 1.518.000 RSD
  Пословни приход 279.040.000 RSD
  Пословни расходи 267.494.000 RSD
  Актива укупно 165.148.000 RSD
  Обавезе укупно 117.059.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 11.јануар 2007.
  Датум пријема проспекта 19.март 2007.
  Датум објављивања проспекта 06.април 2007.
  Датум објављивања проспекта 06.април 2007.

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •