• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2013
  Готовински еквиваленти и готовина158
  Потразивања47.048
  Потразивања за висе плацен порез на добитак732
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе3.107
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР809
  Одлозена пореска средства1.908
  Обртна имовина51.854
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања99
  Основна средства67.174
  Дугороцни финансијски пласмани3.261
  Стална имовина70.534
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива124.296
  Ванбилансна актива3.952
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе0
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода0
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР0
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе0
  Дугороцни кредити0
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе0
  Укупно дугороцне обавезе0
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал0
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве0
  Ревалоризационе резерве0
  Нераспоредјена добит0
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак0
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал0
  Укупна пасива0
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2013
  Приходи од продаје0
  Приходи од активирања уцинака и робе0
  Повецање вредности залиха уцинака0
  Смањење вредности залиха уцинака0
  Остали пословни приходи0
  Пословни приходи0
  Набавна вредност продате робе0
  Троскови материјала0
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи0
  Троскови амортизације0
  Остали пословни расходи0
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак0
  Финансијски приходи0
  Финансијски расходи0
  Остали приходи0
  Остали расходи0
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода0
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода0
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе0
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 11.јануар 2007.
  Датум пријема проспекта 19.март 2007.
  Датум објављивања проспекта 06.април 2007.
  Датум објављивања проспекта 06.април 2007.

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •