•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ЛСБ д.о.о. ДОО 50,00

  Производња и капацитети

   

  Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001

  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=22222 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 пољопривредно земљиште - Борча 3560/2 1112 m2
  2 пољопривредно земљиште - Борча 3562 6242 m2
  3 пољопривредно земљиште - Борча 3563 8674 m2
  4 земљиште 5206/1 400 m2
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 део пословне зграде у Палати Београд 5128 35 m2
  2 зграда за смештај емисионих постројења 3562 119,25 m2
  3 зграда за смештај агрегата 3562 72 m2
  4 зграда за емисиона постројења 1437/2 42 m2
  5 антенски стуб висине 40 м 5206/1 2,56 m2
  6 помоћни антенски стуб 3562 0,025 m2
  7 антенски стуб 1437/2
  8 бетонска плоча - темељ и плоча предајника 3562 36,25 m2
  9 бетонска плоча за анкер 3560/2 7,5 m2
  10 бетонска плоча за анкере антенс.стуба 5206/1 2,25 m2
  11 бетонска плпча - темељ предајника 1437 2,4 m2
  12 монтаж.објекат-контејнер за емисионе уређаје 5206/1 14,4 m2
  13 контејнер за агрегат са опремом d.1.7 14,4 m2
  14 контејнер за контролу програма d.1.7 14,4 m2
  15 контејнер за предајник са опремом d.1.7 14,4 m2
  16 контејнер за агрегат са опремом d.1.7 14,4 m2
  17 ограда 5206/1
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште//
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='22222' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 238
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 1
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 239
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012
  2013

  SWOT Анализа

  Предности

  традиција, добар имиџ, препознатљив бренд (име и знак), градски медијски сервис, дугогодишње искуство на производњи тв и радио програма, квалитетан производ (програм) и то: информативни градски програм (пружање битних информација везаних за градска дешавања), квалитетан културно-забавни и образовни програм, сарадња са екстерним продукцијама и организацијама,

  Шансе

  увођење нових програмских садржаја, преузимање лидерства у производњи градског информативног програма, увођење нових технологија (софтвери, проширење ливе стриминга), могућност умрежавања тв програма, укључивање гледалаца и слушалаца у одабир жељених емисија, рад са студентима, дигитализација - евентуални улазак у први мултиплекс ( већа покривеност )

  Недостаци

  ограниченост на локалне фраквенције, застарела технологија и опрема (расвета, звук, монтажа, софтвери итд), недовољна гледаност, недовољан број клијената који би се оглашавали на Студију Б, неконкурентан, специфичан производ - програм (некомерцијалан програм), недовољно развијене процедуре у пословању и одсуство контролних механизама

  Опасности

  непостојање стратегије развоја, конкуренција са другим тв, модерном технологијом (опремом) и нижим трошковима производње, зависност од буџетског финансирања, недовољан ниво сопствених прохода, тешка економска ситуација (смањен обим пословне активности потенцијалних оглашивач доводи до одустајања клијената од услуга рекламирања), неликвидност клијената и ненаплативост потраживања, законска регулатива ( неизвесност у погледу пројектног финансирања), ток приватизације, дигитализација и њени трошкови

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина5.084536158
  Потразивања47.48158.68247.048
  Потразивања за висе плацен порез на добитак732732732
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе7.9178.9503.107
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР1.1882.215809
  Одлозена пореска средства1.18701.908
  Обртна имовина62.40271.11551.854
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања39413399
  Основна средства87.66478.52467.174
  Дугороцни финансијски пласмани3.2713.2793.261
  Стална имовина91.32981.93670.534
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива154.918153.051124.296
  Ванбилансна актива9527.9343.952
  Добављаци (Обавезе из пословања)19.66232.73945.062
  Краткороцне финансијске обавезе04.1332.429
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода43.05736.13530.026
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР21.81722.42823.716
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе84.53695.435101.233
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе04770
  Остале дугороцне обавезе1.5181.5181.518
  Укупно дугороцне обавезе1.5181.5181.518
  Дугороцна резервисања3.5533.3252.735
  Укупна дугороцна резервисања89.607100.278105.486
  Основни капитал37.73637.73637.736
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве2.8312.8312.831
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит24.74424.47811.729
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак012.74933.486
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал65.31152.29618.810
  Укупна пасива154.918153.051124.296
  Ванбилансна пасива9527.9343.952
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје152.856156.124121.593
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи237.869235.135238.037
  Пословни приходи390.725391.259359.630
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала8.62210.1107.662
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи260.609276.947276.535
  Троскови амортизације19.33013.20912.656
  Остали пословни расходи94.972105.49990.543
  Пословни расходи383.533405.765387.396
  Пословни добитак/губитак7.19200
  Финансијски приходи275729622
  Финансијски расходи3.472326658
  Остали приходи3.6743.6731.739
  Остали расходи6.7296559.808
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања94000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез94000
  Порески расходи периода39000
  Одлозени порески расходи периода2371.6640
  Одлозени порески приходи периода002.385
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак31300
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе89.607100.278105.486
 •