•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20122013
  Готовински еквиваленти и готовина536158
  Потразивања58.68247.048
  Потразивања за висе плацен порез на добитак732732
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе8.9503.107
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР2.215809
  Одлозена пореска средства01.908
  Обртна имовина71.11551.854
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања13399
  Основна средства78.52467.174
  Дугороцни финансијски пласмани3.2793.261
  Стална имовина81.93670.534
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива153.051124.296
  Ванбилансна актива03.952
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе00
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода00
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР00
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе00
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал00
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива00
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20122013
  Приходи од продаје00
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи00
  Пословни приходи00
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала00
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи00
  Троскови амортизације00
  Остали пословни расходи00
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи00
  Остали приходи00
  Остали расходи00
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе00
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Ads

   

  Contracts

   
  Не постоје подаци
 •