•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина5.084536158
  Потразивања47.48158.68247.048
  Потразивања за висе плацен порез на добитак732732732
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе7.9178.9503.107
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР1.1882.215809
  Одлозена пореска средства1.18701.908
  Обртна имовина62.40271.11551.854
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања39413399
  Основна средства87.66478.52467.174
  Дугороцни финансијски пласмани3.2713.2793.261
  Стална имовина91.32981.93670.534
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива154.918153.051124.296
  Ванбилансна актива9527.9343.952
  Добављаци (Обавезе из пословања)19.66232.73945.062
  Краткороцне финансијске обавезе04.1332.429
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода43.05736.13530.026
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР21.81722.42823.716
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе84.53695.435101.233
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе04770
  Остале дугороцне обавезе1.5181.5181.518
  Укупно дугороцне обавезе1.5181.5181.518
  Дугороцна резервисања3.5533.3252.735
  Укупна дугороцна резервисања89.607100.278105.486
  Основни капитал37.73637.73637.736
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве2.8312.8312.831
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит24.74424.47811.729
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак012.74933.486
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал65.31152.29618.810
  Укупна пасива154.918153.051124.296
  Ванбилансна пасива9527.9343.952
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје152.856156.124121.593
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи237.869235.135238.037
  Пословни приходи390.725391.259359.630
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала8.62210.1107.662
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи260.609276.947276.535
  Троскови амортизације19.33013.20912.656
  Остали пословни расходи94.972105.49990.543
  Пословни расходи383.533405.765387.396
  Пословни добитак/губитак7.19200
  Финансијски приходи275729622
  Финансијски расходи3.472326658
  Остали приходи3.6743.6731.739
  Остали расходи6.7296559.808
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања94000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез94000
  Порески расходи периода39000
  Одлозени порески расходи периода2371.6640
  Одлозени порески приходи периода002.385
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак31300
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе89.607100.278105.486
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Ads

   

  Contracts

   
  Не постоје подаци
 •