• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001

  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=12561 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='12561' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина2.8452031.526
  Потразивања150.058158.53662.175
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани242373344
  Залихе292.209282.037265.917
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР33.41251.20751.076
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина478.766492.356381.038
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства4.8104.6454.219
  Дугороцни финансијски пласмани215207199
  Стална имовина5.0254.8524.418
  Губитак изнад висине капитала732.464742.846882.887
  Укупна актива1.216.2551.240.0541.268.343
  Ванбилансна актива38.54836.62836.628
  Добављаци (Обавезе из пословања)1.120.9971.052.4331.046.195
  Краткороцне финансијске обавезе22.97096.625122.685
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода11.93319.52318.105
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР31.90243.02052.905
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе1.187.8021.211.6011.239.890
  Дугороцни кредити9.6169.6169.616
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе18.83718.83718.837
  Укупно дугороцне обавезе28.45328.45328.453
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања1.216.2551.240.0541.268.343
  Основни капитал30.92130.92130.921
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак30.92130.92130.921
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива1.216.2551.240.0541.268.343
  Ванбилансна пасива38.54836.62836.628
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје1.178.690563.35181.970
  Приходи од активирања уцинака и робе3141.542377
  Повецање вредности залиха уцинака2.8456970
  Смањење вредности залиха уцинака02.695856
  Остали пословни приходи1.3104981.014
  Пословни приходи1.183.159563.39382.505
  Набавна вредност продате робе1.164.470528.50351.832
  Троскови материјала13.46913.78815.418
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи33.21830.43027.009
  Троскови амортизације1.124615599
  Остали пословни расходи10.3018.5387.101
  Пословни расходи1.222.582581.874101.959
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи5.33210.7861.602
  Финансијски расходи4.7906.6522.962
  Остали приходи1.1994670
  Остали расходи3.9662050
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља03.7030
  Нето губитак који се обуставља1.70200
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе1.216.2551.240.0541.268.343
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци
 •