• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Не постоје подаци

  Опрема

   
  Не постоје подаци

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Не постоје подаци
  Земљиште
  Не постоје подаци

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина5.3983.578
  Потразивања101.843151.458
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани78122
  Залихе197.674283.799
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР30.8507.119
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина335.843446.076
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства41.3586.033
  Дугороцни финансијски пласмани217211
  Стална имовина41.5756.244
  Губитак изнад висине капитала584.190689.114
  Укупна актива961.6081.141.434
  Ванбилансна актива38.54838.548
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе24.11023.423
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода4.68912.304
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР35.12827.215
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе951.9921.119.353
  Дугороцни кредити9.6169.616
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе012.465
  Укупно дугороцне обавезе9.61622.081
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал65.26730.921
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак65.26730.921
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал00
  Укупна пасива961.6081.141.434
  Ванбилансна пасива38.54838.548
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје3.093.5472.225.880
  Приходи од активирања уцинака и робе1.532718
  Повецање вредности залиха уцинака4250
  Смањење вредности залиха уцинака01.674
  Остали пословни приходи654975
  Пословни приходи3.096.1582.225.899
  Набавна вредност продате робе3.086.8072.230.979
  Троскови материјала19.67912.625
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи42.15942.408
  Троскови амортизације1.014958
  Остали пословни расходи10.08511.139
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи4.49710.788
  Финансијски расходи5.1738.783
  Остали приходи4591.459
  Остали расходи1.4171.832
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе961.6081.141.434

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Не постоје подаци
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •