•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201020122013
  Готовински еквиваленти и готовина02031.526
  Потразивања0158.53662.175
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани0373344
  Залихе0282.037265.917
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР051.20751.076
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина0492.356381.038
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства04.6454.219
  Дугороцни финансијски пласмани0207199
  Стална имовина04.8524.418
  Губитак изнад висине капитала0742.846882.887
  Укупна актива01.240.0541.268.343
  Ванбилансна актива0036.628
  Добављаци (Обавезе из пословања)001.046.195
  Краткороцне финансијске обавезе00122.685
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода0018.105
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР0052.905
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе001.239.890
  Дугороцни кредити009.616
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе0018.837
  Укупно дугороцне обавезе0028.453
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања001.268.343
  Основни капитал0030.921
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит000
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак0030.921
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива001.268.343
  Ванбилансна пасива0036.628
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201020122013
  Приходи од продаје0081.970
  Приходи од активирања уцинака и робе00377
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака00856
  Остали пословни приходи001.014
  Пословни приходи0082.505
  Набавна вредност продате робе0051.832
  Троскови материјала0015.418
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи0027.009
  Троскови амортизације00599
  Остали пословни расходи007.101
  Пословни расходи00101.959
  Пословни добитак/губитак00-19.454
  Финансијски приходи001.602
  Финансијски расходи002.962
  Остали приходи000
  Остали расходи000
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00-20.814
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез00-20.814
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак00-20.814
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Ads

   

  Contracts

   
  Не постоје подаци
 •