• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Кукуруз у зрну, меркантилна пшеница
  2 Соја, пивски јечам, сунцокрет, шећерна репа
  3 Луцеркино брашно
  4 Боранија, грашак, индустријска и конзумна и феферон слатка паприка, цвекла
  5 Озими јечам, паштрнак
  6 Товне свиње

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Инсталирани систем за наводњавање Различитих произв. 1974
  2 Тракторска механизација John D., IMT, Belorus 1985
  3 Комбајнска изациа за житарице Различитух произв. 2001
  4 2 комбајна (грашак и боранија) Ploeger 1997
  5 Прикључне машине IMT Majevica, Poljostroj 1997

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силос са сушаром са житарице 2.000 1975
  2 Објекти за тов свиња 12.988 1983
  3 Објекти за тов јунади 7.959 1987
  4 Дехидратор луцерке и кукурузних стабљики 1.440 1979
  5 Мешаона сточне хране са подним складиштем 3.665 1979
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 18.718.329
  Површина пољопривредног земљишта 18.055.511

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2010
  Готовински еквиваленти и готовина1.948
  Потразивања46.517
  Потразивања за висе плацен порез на добитак50
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе221.592
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР12.087
  Одлозена пореска средства425
  Обртна имовина282.194
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања0
  Основна средства717.671
  Дугороцни финансијски пласмани403
  Стална имовина718.074
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива1.000.693
  Ванбилансна актива506.832
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе237.277
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода13.905
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР46.992
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе410.365
  Дугороцни кредити85.274
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе0
  Укупно дугороцне обавезе85.274
  Дугороцна резервисања2.885
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал666.117
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве0
  Ревалоризационе резерве0
  Нераспоредјена добит1.391
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак165.339
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал502.169
  Укупна пасива1.000.693
  Ванбилансна пасива506.832
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2010
  Приходи од продаје309.599
  Приходи од активирања уцинака и робе99.130
  Повецање вредности залиха уцинака40.713
  Смањење вредности залиха уцинака23.039
  Остали пословни приходи10.723
  Пословни приходи437.126
  Набавна вредност продате робе25.163
  Троскови материјала230.108
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи74.408
  Троскови амортизације40.102
  Остали пословни расходи36.306
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак31.039
  Финансијски приходи116
  Финансијски расходи50.719
  Остали приходи2.403
  Остали расходи19.152
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода10
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода552
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе498.524

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 609.017.000 RSD
  Актива обртна средства 222.789.000 RSD
  Обавезе краткорочне 131.855.000 RSD
  Обавезе дугорочне 83.021.000 RSD
  Капитал друштвени 603.908.000 RSD
  Капитал приватни 873.000 RSD
  Пословни приход 212.004.000 RSD
  Пословни расходи 222.696.000 RSD
  Актива укупно 1.049.254.000 RSD
  Обавезе укупно 214.876.000 RSD
  Основни капитал укупно 604.781.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 564.603.000 RSD
  Актива обртна средства 189.582.000 RSD
  Обавезе краткорочне 104.537.000 RSD
  Обавезе дугорочне 204.103.000 RSD
  Капитал друштвени 603.908.000 RSD
  Капитал приватни 873.000 RSD
  Пословни приход 173.068.000 RSD
  Пословни расходи 151.206.000 RSD
  Актива укупно 927.427 RSD
  Обавезе укупно 308.640.000 RSD
  Основни капитал укупно 604.781.000 RSD
 •