• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2013
  Готовински еквиваленти и готовина0
  Потразивања0
  Потразивања за висе плацен порез на добитак0
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе0
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља16.697
  ПДВ и АВР0
  Одлозена пореска средства0
  Обртна имовина16.697
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања0
  Основна средства0
  Дугороцни финансијски пласмани13.868
  Стална имовина13.868
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива30.565
  Ванбилансна актива0
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе0
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода0
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР0
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе0
  Дугороцни кредити0
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе0
  Укупно дугороцне обавезе0
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал0
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве0
  Ревалоризационе резерве0
  Нераспоредјена добит0
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак0
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал0
  Укупна пасива0
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2013
  Приходи од продаје0
  Приходи од активирања уцинака и робе0
  Повецање вредности залиха уцинака0
  Смањење вредности залиха уцинака0
  Остали пословни приходи0
  Пословни приходи0
  Набавна вредност продате робе0
  Троскови материјала0
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи0
  Троскови амортизације0
  Остали пословни расходи0
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак0
  Финансијски приходи0
  Финансијски расходи0
  Остали приходи0
  Остали расходи0
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода0
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода0
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе0
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 20.јун 2005.
  Датум пријема проспекта 05.јул 2005.
  Датум објављивања проспекта 12.август 2005.
  Датум објављивања проспекта 12.август 2005.

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •