• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Премер земљишта

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 GPS TRIMBLE 5800 2004
  2 TCR 403 LEICA 2004

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословни простор 348 1985
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Укупна површина објеката 348  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   2010
  Готовински еквиваленти и готовина2.018
  Потразивања9.611
  Потразивања за висе плацен порез на добитак105
  Краткороцни финансијски пласмани0
  Залихе12
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља0
  ПДВ и АВР15
  Одлозена пореска средства0
  Обртна имовина11.761
  Неуплацени уписани капитал - Актива0
  Гоодwилл0
  Нематеријална улагања59
  Основна средства15.060
  Дугороцни финансијски пласмани0
  Стална имовина15.119
  Губитак изнад висине капитала0
  Укупна актива26.880
  Ванбилансна актива0
  Добављаци (Обавезе из пословања)0
  Краткороцне финансијске обавезе0
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода574
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају0
  Остале краткороцне обавезе и ПВР6.334
  Обавезе по основу пореза на добитак0
  Укупно краткороцне обавезе7.790
  Дугороцни кредити0
  Одлозене пореске обавезе0
  Остале дугороцне обавезе0
  Укупно дугороцне обавезе0
  Дугороцна резервисања0
  Укупна дугороцна резервисања0
  Основни капитал22.003
  Неуплацени уписани капитал - Пасива0
  Резерве0
  Ревалоризационе резерве420
  Нераспоредјена добит13.775
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности0
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности0
  Губитак17.108
  Откупљене сопствене акције0
  Укупно капитал19.090
  Укупна пасива26.880
  Ванбилансна пасива0
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   2010
  Приходи од продаје27.029
  Приходи од активирања уцинака и робе0
  Повецање вредности залиха уцинака0
  Смањење вредности залиха уцинака0
  Остали пословни приходи2.040
  Пословни приходи29.069
  Набавна вредност продате робе0
  Троскови материјала2.925
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи28.163
  Троскови амортизације1.051
  Остали пословни расходи4.919
  Пословни расходи0
  Пословни добитак/губитак0
  Финансијски приходи0
  Финансијски расходи6
  Остали приходи0
  Остали расходи0
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0
  Нето добитак који се обуставља0
  Нето губитак који се обуставља0
  Добитак/Губитак пре опорез0
  Порески расходи периода0
  Одлозени порески расходи периода0
  Одлозени порески приходи периода0
  Исплацена лицна примања послодавцу0
  Нето добитак губитак0
  Нето добитак који припада мањинским улагацима0
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица0
  Основна зарада по акцији0
  Умањена зарада по акцији0
  Дугорочна резервисања и обавезе7.790

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2004.
  Актива основна средства 21.725.000 RSD
  Актива обртна средства 16.493.000 RSD
  Обавезе краткорочне 8.897.000 RSD
  Пословни приход 42.490.000 RSD
  Пословни расходи 38.902.000 RSD
  Актива укупно 38.414.000 RSD
  Обавезе укупно 8.897.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2003.
  Актива основна средства 17.734.000 RSD
  Актива обртна средства 16.905.000 RSD
  Обавезе краткорочне 9.764.000 RSD
  Пословни приход 35.921.000 RSD
  Пословни расходи 32.911.000 RSD
  Актива укупно 34.836.000 RSD
  Обавезе укупно 9.764.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 20.јун 2005.
  Датум пријема проспекта 05.јул 2005.
  Датум објављивања проспекта 12.август 2005.
  Датум објављивања проспекта 12.август 2005.

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •