•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Не постоје подаци

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001

  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=13612 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='13612' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  SWOT Анализа

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина4210591
  Потразивања11.3239.62716.482
  Потразивања за висе плацен порез на добитак105105105
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе1300
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР2316319
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина11.50610.00016.697
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања522
  Основна средства14.60614.22013.866
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина14.61114.22213.868
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива26.11724.22230.565
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)1.0321.0391.628
  Краткороцне финансијске обавезе000
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода444191.070
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР8113.1705.363
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе2.2874.2288.061
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе02626
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе000
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања2.2874.2288.061
  Основни капитал22.00322.00322.003
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве420420420
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит18.51518.51521.025
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак17.10820.97020.970
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал23.83019.96822.478
  Укупна пасива26.11724.22230.565
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје15.7973.9815.175
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи3.5001.7141.249
  Пословни приходи19.2975.6956.424
  Набавна вредност продате робе000
  Троскови материјала2.2991.771948
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи9.7185.6452.193
  Троскови амортизације507389354
  Остали пословни расходи1.7661.524419
  Пословни расходи14.2909.3293.914
  Пословни добитак/губитак5.00702.510
  Финансијски приходи001
  Финансијски расходи431
  Остали приходи000
  Остали расходи2632250
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања4.74002.510
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез4.74002.510
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак4.74002.510
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе2.2874.2288.061
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци
 •