•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  0 -
  0 -

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Степен искоришћења капацитета
  Maшина Jeд.мeрe Инсталисани капацитети Реалникапацитети 20122013
  0 0,00%0,00%
  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=314 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Земљиште
  Рбр. Назив земљишта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Врста земљишта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 0
  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 0
  Предузеће испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја

  Кретање обима остварене продаје - Количински
  Назив производа/услуге
  Kоличински
  20122013
  фризерске услуге//
  припремање хране//
  Кретање обима остварене продаје - Вредносно
  Назив производа/услуге Вредност (у РСД)
  20122013
  фризерске услуге4.799,00 RSD2.759,00 RSD
  припремање хране2.325,00 RSD3.093,00 RSD

  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште100,00 %100,00 %
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја100,00 %
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='314' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 7
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 7
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2012 29.801,00 RSD 21.829,00 RSD
  2013 31.054,00 RSD 22.851,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  Шансе

  Недостаци

  Опасности

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина208168130
  Потразивања1817214
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе3.37172274
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР205150
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина3.965327418
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства1396
  Дугороцни финансијски пласмани2192121.883
  Стална имовина2322211.889
  Губитак изнад висине капитала9875.0424.110
  Укупна актива5.1845.5906.417
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)410256229
  Краткороцне финансијске обавезе4.3114.3115.793
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода145264137
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР318759258
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе5.1845.5906.417
  Дугороцни кредити000
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе000
  Укупно дугороцне обавезе000
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања5.1845.5906.417
  Основни капитал11.46011.46013.137
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве000
  Нераспоредјена добит1.68100
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак13.14111.46013.137
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал000
  Укупна пасива5.1845.5906.417
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје4.5767.1245.852
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи85400
  Пословни приходи5.4307.1245.852
  Набавна вредност продате робе759638699
  Троскови материјала1.0561.356896
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи2.7094.2323.212
  Троскови амортизације343
  Остали пословни расходи1.5981.7131.815
  Пословни расходи6.1257.9436.625
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи001
  Финансијски расходи1261
  Остали приходи12228
  Остали расходи03.2120
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе5.1845.5906.417
 •