• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ФАП ЛИМ ДОО у реструктуирању Зависно друштво -

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001


  Земљиште и објекти

  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 помоцна зграда-кланица 1174 0 друствена својина 132.00 140.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  2 помоцна зграда-стала 1174 0 друствена својина 108.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  3 помоцна зграда-кацара 1174 0 друствена својина 72.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  4 помоцна зграда сусара 1174 0 друствена својина 28.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Структура продаје
  Структура продаје 201120122013
  Домаће тржиште///
  Страно тржиште///
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 58
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 5
  Ukupan broj zaposlenih 63
  Просечна зарада
  Година Бруто Нето
  2011 31.930,00 RSD 23.249,00 RSD

  SWOT Анализа

  Предности

  једини хотел у граду

  Шансе

  сместајни и угоститељски араyмани

  Недостаци

  недостатак средстава за адаптацију и обнављање опреме у циљу бољег и квалитетнијег прузања услуга

  Опасности

  застарела опрема

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   200920102011
  Готовински еквиваленти и готовина838291.688
  Потразивања4.76411.07018.127
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе2.3462.7762.853
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР000
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина7.19314.67522.668
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања300
  Основна средства228.232235.464231.235
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина228.235235.464231.235
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива235.428250.139253.903
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)48.69748.03154.785
  Краткороцне финансијске обавезе24.5405.3357.870
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода11.1009.2218.570
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР40.48242.99249.513
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе124.819105.579120.738
  Дугороцни кредити033.86233.862
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе578587587
  Укупно дугороцне обавезе57834.44934.449
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања125.397140.028155.187
  Основни капитал133.591133.591133.591
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве1.9711.9711.971
  Нераспоредјена добит435515515
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак25.96625.96637.361
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал110.031110.11198.716
  Укупна пасива235.428250.139253.903
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   200920102011
  Приходи од продаје20.30729.45727.291
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи14.49716.02012.660
  Пословни приходи34.80445.47739.951
  Набавна вредност продате робе7.4387.1544.693
  Троскови материјала8.3478.7919.878
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи36.91830.07527.652
  Троскови амортизације3.7363.6903.677
  Остали пословни расходи5.0234.4512.746
  Пословни расходи61.46254.16148.646
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи5.91410.986256
  Финансијски расходи5.0592.1251.887
  Остали приходи64925035
  Остали расходи8123471.104
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања0800
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез0800
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак0800
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе000
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Агенцијски датуми
  Датум одлуке о методу 11.децембар 2008.

  Oгласи

   

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Историја приватизације

   
 •