• O Предузећу

 •  
 • Повезана правна лица

   
  Име предузећа Облик повезивања Учешће у укупном капиталу
  ФАП ЛИМ ДОО у реструктуирању Зависно друштво -

  Производња и капацитети

   

  Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001

  Failed to execute query! [SELECT rbr, naziv AS naziv , vrsta_i_namena AS vrsta_i_namena , ocena_stanja AS ocena_stanja , godina_proizvodnje , nabavna_vrednost, otpisana_vrednost, sadasnja_vrednost FROM cp_oprema WHERE preduzece_id=10041 AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)

  Земљиште и објекти

  Oбјекти
  Рбр. Назив објекта Катастарска парцела Број зграде Начин коришћења и катастарска класа Површина земљишта (у м2) Површина земљишта под објектом (у м2) Врта објекта Врста права Облик својинe Обим удела Датум уписа терета
  1 помоцна зграда-кланица 1174 0 друствена својина 132.00 140.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  2 помоцна зграда-стала 1174 0 друствена својина 108.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  3 помоцна зграда-кацара 1174 0 друствена својина 72.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  4 помоцна зграда сусара 1174 0 друствена својина 28.00 помоцна зграда својина друствена власниство
  Предузеће ne испуњва све законом предвиђене еколошке услове

  Реализација

   

  Продаја


  Структура продаје
  Структура продаје 20122013
  Домаће тржиште//
  Страно тржиште//
  Дистрибуциони канали
  Канал дистрибуције Учешћа
  Директна продаја/
  Велепродаја/
  Малопродаја/
  Посредници/

  Запослени

  Failed to execute query! [SELECT rbr, godine as godina , broj FROM cp_struktura_zaposlenih WHERE preduzece_id='10041' AND godina>=(YEAR(NOW())-3) ORDER BY rbr ]Errormessage: Unknown column 'godina' in 'where clause'
  (no error provided from database engine)
  Број запослених
  Тип Број
  Радно ангажовани 51
  Плаћено одсуство 0
  Неплаћено одсуство 0
  Остали 0
  Ukupan broj zaposlenih 51

  SWOT Анализа

  Предности

  једини хотел у граду

  Шансе

  сместајни и угоститељски араyмани

  Недостаци

  недостатак средстава за адаптацију и обнављање опреме у циљу бољег и квалитетнијег прузања услуга

  Опасности

  застарела опрема

  Галерија слика

   

  ГПС локације

   
  •  
  •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Финансијски извештаји

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   201120122013
  Готовински еквиваленти и готовина1.6881.9451.041
  Потразивања18.12719.70724.491
  Потразивања за висе плацен порез на добитак000
  Краткороцни финансијски пласмани000
  Залихе2.8532.0942.032
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља000
  ПДВ и АВР000
  Одлозена пореска средства000
  Обртна имовина22.66823.74627.564
  Неуплацени уписани капитал - Актива000
  Гоодwилл000
  Нематеријална улагања000
  Основна средства231.235227.569423.879
  Дугороцни финансијски пласмани000
  Стална имовина231.235227.569423.879
  Губитак изнад висине капитала000
  Укупна актива253.903251.315451.443
  Ванбилансна актива000
  Добављаци (Обавезе из пословања)54.78559.62865.049
  Краткороцне финансијске обавезе7.8707.9768.125
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода8.5709.74111.678
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају000
  Остале краткороцне обавезе и ПВР49.51362.82497.199
  Обавезе по основу пореза на добитак000
  Укупно краткороцне обавезе120.738140.169182.051
  Дугороцни кредити33.86233.86230.030
  Одлозене пореске обавезе000
  Остале дугороцне обавезе587587587
  Укупно дугороцне обавезе34.44934.44930.617
  Дугороцна резервисања000
  Укупна дугороцна резервисања155.187174.618212.668
  Основни капитал133.591133.591334.294
  Неуплацени уписани капитал - Пасива000
  Резерве000
  Ревалоризационе резерве1.9711.9710
  Нераспоредјена добит5155150
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности000
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности000
  Губитак37.36159.38095.519
  Откупљене сопствене акције000
  Укупно капитал98.71676.697238.775
  Укупна пасива253.903251.315451.443
  Ванбилансна пасива000
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   201120122013
  Приходи од продаје27.29127.04224.026
  Приходи од активирања уцинака и робе000
  Повецање вредности залиха уцинака000
  Смањење вредности залиха уцинака000
  Остали пословни приходи12.6606.19013.944
  Пословни приходи39.95133.23237.970
  Набавна вредност продате робе4.6936.6516.079
  Троскови материјала9.87810.21910.160
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи27.65230.39332.215
  Троскови амортизације3.6773.6664.317
  Остали пословни расходи2.7463.3284.370
  Пословни расходи48.64654.25757.141
  Пословни добитак/губитак000
  Финансијски приходи256869
  Финансијски расходи1.8871.05324.422
  Остали приходи35108.957
  Остали расходи1.104373.998
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања000
  Нето добитак који се обуставља000
  Нето губитак који се обуставља000
  Добитак/Губитак пре опорез000
  Порески расходи периода000
  Одлозени порески расходи периода000
  Одлозени порески приходи периода000
  Исплацена лицна примања послодавцу000
  Нето добитак губитак000
  Нето добитак који припада мањинским улагацима000
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица000
  Основна зарада по акцији000
  Умањена зарада по акцији000
  Дугорочна резервисања и обавезе155.187174.618212.668
 •