• O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Гајење житарица
  2 Гајење воћа и поврћа
  3 Узгој говеда, оваца, риба
  5 Сушење и склад. житарица
  4 Производња млека

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Основно стадо 1200 ком Музне краве, јунице
  2 Трактор - 14 ком MTZ-82/820 1998
  3 Трактор - 3 ком John Deer 2001
  5 Систем за наводњавање Pivot 1990
  4 Комбајн - 2 ком John Deer 2000

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Силос са сушаром 30000 т 2.082 1977
  2 Ремонтна радионица 2.971 1970
  3 Фарма штале 10.604 1970
  4 Управна зграда РЗЗС 566 1975
  5 Управна зграда Заливни систем 744 1983
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 332.058
  Површина пољопривредног земљишта 46.541.549
  Укупна површина објеката 24.596  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина7946.128
  Потразивања318.484201.973
  Потразивања за висе плацен порез на добитак1.5081.398
  Краткороцни финансијски пласмани217.341370.648
  Залихе151.049183.560
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР5.50617.168
  Одлозена пореска средства15.07510.747
  Обртна имовина694.682780.875
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања1.7741.065
  Основна средства1.001.830969.016
  Дугороцни финансијски пласмани7.684197
  Стална имовина1.011.288970.278
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива1.721.0451.761.900
  Ванбилансна актива175.276179.628
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе30.55855.165
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода13.9367.100
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР6.3214.992
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе151.745117.865
  Дугороцни кредити163.412137.348
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе14.4240
  Укупно дугороцне обавезе177.836137.348
  Дугороцна резервисања12.7389.617
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал968.260968.260
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве267.039266.938
  Нераспоредјена добит143.427261.783
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности089
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал1.378.7261.497.070
  Укупна пасива1.721.0451.761.900
  Ванбилансна пасива175.276179.628
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје646.550566.120
  Приходи од активирања уцинака и робе113.56241.736
  Повецање вредности залиха уцинака792.201863.822
  Смањење вредности залиха уцинака861.867841.890
  Остали пословни приходи9.03011.167
  Пословни приходи699.476640.955
  Набавна вредност продате робе100.93223.765
  Троскови материјала296.055270.609
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи82.00874.360
  Троскови амортизације23.88332.227
  Остали пословни расходи96.574105.859
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак100.024134.135
  Финансијски приходи35.37457.293
  Финансијски расходи37.98458.686
  Остали приходи6.65956.135
  Остали расходи59.66863.640
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања44.405125.237
  Нето добитак који се обуставља10.176969
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез54.581126.206
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода04.328
  Одлозени порески приходи периода15.7700
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак70.351121.878
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији0202
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе342.319264.830

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Не постоје подаци
 •