• БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР | Обреновац

    • Основни подаци и информације

    •  
     • Пун назив
     • Предузеће за транспортно-претоварне услуге у друмском собраћају БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР АД
     • Краћи назив
     • БОРА КЕЧИЋ-АУТОЦЕНТАР-КИПЕРИ-ПРЕТОВАР
     • Правни статус
     • Акционарско друштво
     • Делатност
     • Друмски превоз терета
     • Матични број
     • 17408020
     • Иницијатива
     • Министарство
     • Датум иницијативе
     • 24.децембар 2002.
     • Основни подаци
     • Година оснивања
     • 2002
     • Капитал на продају
     • % укупног капитала
     • 68,40%
     • % друштвеног капитала
     • 70,00%
     • % државног капитала
     • % Матичног капитала
     • Број запослених
     • 85
     • Број запослених ВСС
     • 2
     • Контакт
     • Адреса
     • Милоша Обреновића 2а
     • Насеље
     • Обреновац
     • Телефон
     • 011/8723-252
     • Факс
     • 011/8721-531
     • Имејл
     • Директор
     • Милан Павловић
     • Контакт особа
     • Милан Павловић
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Транспортне услуге
  2 Технички преглед

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Камион Татра 1982
  2 Камион Татра Кипер 1990
  3 Камион ФАП 1990
  4 Камион Камаз 1988

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословна зграда 1.962 1979
  2 Монтажни магацин 720 1966
  3 Канцеларијски и маг. простор 300 0
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Укупна површина објеката 2.682  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина1031
  Потразивања33.83113.184
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе7.2851.323
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР1.158714
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина42.28415.252
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства51.40248.217
  Дугороцни финансијски пласмани3535
  Стална имовина51.43748.252
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива93.72163.504
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе2.4880
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода2330
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР6871.191
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе19.10514.338
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе7.5935.262
  Укупно дугороцне обавезе7.5935.262
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал98.28898.288
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве199199
  Ревалоризационе резерве00
  Нераспоредјена добит00
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак31.46454.583
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал67.02343.904
  Укупна пасива93.72163.504
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје12.54311.512
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи6.2533.044
  Пословни приходи18.79614.556
  Набавна вредност продате робе6.2116.853
  Троскови материјала1.8071.371
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи3.0915.978
  Троскови амортизације2.9223.263
  Остали пословни расходи7.6297.664
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи8921.014
  Остали приходи0418
  Остали расходи4342.054
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања00
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља09.896
  Добитак/Губитак пре опорез00
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак00
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе26.69819.600

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 96.375.000 RSD
  Актива обртна средства 5.138.000 RSD
  Обавезе краткорочне 8.008.000 RSD
  Пословни приход 6.307.000 RSD
  Пословни расходи 9.237.000 RSD
  Обавезе укупно 8.008.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 91.822.000 RSD
  Актива обртна средства 9.222.000 RSD
  Обавезе краткорочне 10.123.000 RSD
  Обавезе укупно 10.123.000 RSD
 •