•  
 • Име и презиме:
  Nataša Cvetković Miodrag Tatarević

  Компанија:
  KONZORCIJUM SN CEFIK I BEO CONEX

  Адреса:
  Zahumska 71, Beograd, СРБИЈА

  Контакт:
  063/339-777

  Имејл:

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Сервисирање
  2 Продаја

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  1 Телефонска централа
  2 Канцеларијски намештај

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  1 Пословна зграда 175 0
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 308 - у државној својини

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина394
  Потразивања851.458
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани00
  Залихе145145
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР01
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина2691.608
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства1.0821.054
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина1.0821.054
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива1.3512.662
  Ванбилансна актива00
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе200200
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода174
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР00
  Обавезе по основу пореза на добитак09
  Укупно краткороцне обавезе2841.512
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе00
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал847847
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве568568
  Ревалоризационе резерве4545
  Нераспоредјена добит184
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак394394
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал1.0671.150
  Укупна пасива1.3512.662
  Ванбилансна пасива00
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје0955
  Приходи од активирања уцинака и робе00
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака00
  Остали пословни приходи618630
  Пословни приходи6181.585
  Набавна вредност продате робе00
  Троскови материјала2050
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи00
  Троскови амортизације2328
  Остали пословни расходи3891.464
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак193
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи01
  Остали приходи20
  Остали расходи20
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања192
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез192
  Порески расходи периода09
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода00
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак183
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе2841.512

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2006.
  Актива основна средства 1.119.000 RSD
  Актива обртна средства 47.000 RSD
  Обавезе краткорочне 102.000 RSD
  Пословни приход 1.020.000 RSD
  Пословни расходи 1.092.000 RSD
  Обавезе укупно 102.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2005.
  Актива основна средства 1.194.000 RSD
  Актива обртна средства 62.000 RSD
  Обавезе краткорочне 118.000 RSD
  Пословни приход 808.000 RSD
  Пословни расходи 823.000 RSD
  Обавезе укупно 118.000 RSD
 •  
 • Приватизација

 •  
 • Рокови и датуми

   
  Приватизација рокови
  Датум аукције 18.јул 2008.
  Датум јавног позива 09.јун 2008.
  Рок подношења пријаве 10.јул 2008.
  Датум подизања документације 09.јун 2008. до 09.јул 2008.
  Датум регистрације учесника 18.јул 2008. до 18.јул 2008.
  Датум обиласка предузећа 09.јун 2008. до 09.јул 2008.
  Агенцијски датуми
  Датум покретања иницијативе 22.фебруар 2007.
  Датум процене капитала 31.децембар 2006.
  Датум одлуке о методу 13.јун 2007.
  Датум пријема проспекта 13.март 2007.
  Датум објављивања проспекта 01.јун 2007.
  Датум слања ПП на верификациј 09.новембар 2007.
  Датум пријема процене 05.новембар 2007.
  Датум пријема програма привати 05.новембар 2007.
  Датум објављивања проспекта 01.јун 2007.
  Датум верификовања програма 06.март 2008.

  Oгласи

  Уговори

   
  Не постоје подаци

  Продаја

   
  Услови продаје
  Datum prodaje 18.јул 2008.
  Почетна цена 1.262.000 RSD
  Минимум инвестиција 44.000 RSD
  Износ депозита 631.000 RSD
  Место продаје Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС
  Купац
  Физичко лице DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM
  Седиште СРБИЈА, SUBOTICA
  Крајња понуда 6.400.000 RSD
  Датум потписивања уговора 23.јул 2008.
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Крајња понуда
  1 DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM
  Купац
  Физичко лице СРБИЈА, SUBOTICA 6.400.000 RSD
  2 BILJANA DESNICA Физичко лице СРБИЈА, SUBOTICA 6.100.000 RSD
  3 MIODRAG SAVIĆ Физичко лице СРБИЈА, Palić
  4 ĐUKA JOVANOVIĆ Физичко лице СРБИЈА, CRVENKA

  Историја приватизације

   
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 18.јул 2008.
  Почетна цена 1.262.000 RSD
  Минимум инвестиција 44.000 RSD
  Износ депозита 631.000 RSD
  Место продаје Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС
  Статус Продато
  Рангиране понуде
  Редни број Назив Врста купца Седиште Крајња понуда
  1 DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM
  Купац
  Физичко лице СРБИЈА, SUBOTICA 6.400.000 RSD
  2 BILJANA DESNICA Физичко лице СРБИЈА, SUBOTICA 6.100.000 RSD
  3 MIODRAG SAVIĆ Физичко лице СРБИЈА, Palić
  4 ĐUKA JOVANOVIĆ Физичко лице СРБИЈА, CRVENKA
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 20.јун 2008.
  Почетна цена 1.262.000 RSD
  Минимум инвестиција 44.000 RSD
  Износ депозита 631.000 RSD
  Место продаје Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС
  Статус Отказана аукција
  Продаја методом аукције
  Датум продаје 18.април 2008.
  Почетна цена 1.262.000 RSD
  Минимум инвестиција 44.000 RSD
  Износ депозита 631.000 RSD
  Место продаје Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС
  Статус Отказана аукција
 •