•  
 • Име и презиме:
  Tatjana Terzic

  Компанија:
  Raiffeisen Investment AG (RIAG)

  Адреса:
  Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА

  Контакт:
  43 1 710 54 00 0

  Имејл:

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Производи и услуге

   
  Редни број Назив
  1 Ратарски (пшеница и др.)
  2 Повртарски (паприка и др.)
  4 Сточарски (суво месо и др.)
  3 Воћарски (крушка и др.)
  5 Дорада семена

  Опрема

   
  Редни број Назив Тип Година активирања
  2 За дораду семен. пшенице Heid 1992
  3 Суш. за меркантил. робу CER 1986
  5 Мешаона сточне хране Bruno 1995
  1 За дораду семен. кукуруза Heid 1992
  4 Суш. за семен. робу Campbell 1968

  Објекти и земљиште

  Објекти
  Редни број Назив Површина (м2) Година изградње
  2 Подно складише 6.000 1974
  3 Фарма свиња 8.200 1980
  5 Фарма за одг. кока носиља 6.990 1983
  1 Силоси за житарице - 1985
  4 Фарма кока носиља 5.800 1982
  Земљиште
  Назив Површина (м2) Опис
  Површина градјевинског земљишта 71
  Површина пољопривредног земљишта 7.607
  Укупна површина објеката 40.000  

  Имовина

   
  Не постоје подаци

  Галерија слика

   
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина9.4353.957
  Потразивања400.941372.651
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани522.987625.112
  Залихе146.492178.660
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР19.47351.440
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина1.099.3281.231.820
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства1.805.4831.753.025
  Дугороцни финансијски пласмани87.78487.810
  Стална имовина1.893.2671.840.835
  Губитак изнад висине капитала00
  Укупна актива2.992.5953.072.655
  Ванбилансна актива439.536245.044
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе186.011102.216
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода26.48127.397
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР7.40530.127
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе318.001239.046
  Дугороцни кредити148.52157.347
  Одлозене пореске обавезе36.06533.555
  Остале дугороцне обавезе32.83612.033
  Укупно дугороцне обавезе181.35769.380
  Дугороцна резервисања24.59741.508
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал1.177.5121.177.512
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве2.8292.829
  Ревалоризационе резерве676.025674.646
  Нераспоредјена добит576.174834.086
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности3593
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак00
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал2.432.5752.689.166
  Укупна пасива2.992.5953.072.655
  Ванбилансна пасива439.536245.044
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје614.379726.939
  Приходи од активирања уцинака и робе19.62239.296
  Повецање вредности залиха уцинака1.1070
  Смањење вредности залиха уцинака011.823
  Остали пословни приходи36.27212.963
  Пословни приходи671.380767.375
  Набавна вредност продате робе138.56978.452
  Троскови материјала212.559278.060
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи71.27372.039
  Троскови амортизације52.69356.789
  Остали пословни расходи94.05393.262
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак102.233188.773
  Финансијски приходи59.480141.947
  Финансијски расходи73.895106.672
  Остали приходи169.26786.618
  Остали расходи28.38023.584
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања228.705287.082
  Нето добитак који се обуставља76367
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез229.468287.149
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода41.0462.510
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак270.514289.659
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе523.955349.934

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2002.
  Актива основна средства 1.407.908.000 RSD
  Актива обртна средства 189.611.000 RSD
  Обавезе краткорочне 262.708.000 RSD
  Обавезе дугорочне 17.699.000 RSD
  Капитал друштвени 861.121.000 RSD
  Пословни приход 411.098.000 RSD
  Пословни расходи 476.904.000 RSD
  Обавезе укупно 280.407.000 RSD
  Основни капитал укупно 861.121.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 1.224.823.132 RSD
  Актива обртна средства 346.300.000 RSD
  Обавезе краткорочне 341.476.000 RSD
  Обавезе дугорочне 21.736.000 RSD
  Капитал друштвени 861.121.000 RSD
  Пословни приход 469.789.175 RSD
  Пословни расходи 422.413.315 RSD
  Обавезе укупно 363.212.000 RSD
  Основни капитал укупно 861.121.000 RSD
  Финансијски извештај Подаци из предузећа
  Датум 31.децембар 2000.
  Актива основна средства 921.229.000 RSD
  Актива обртна средства 120.535.000 RSD
  Обавезе краткорочне 145.976.000 RSD
  Обавезе дугорочне 3.312.000 RSD
  Капитал друштвени 864.155.000 RSD
  Пословни приход 265.959.000 RSD
  Пословни расходи 276.827.000 RSD
  Актива укупно 1.070.286.000 RSD
  Обавезе укупно 149.288.000 RSD
  Основни капитал укупно 864.155.000 RSD
 •