•  
 • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

 •  
 • O Предузећу

 •  
 • Најважнија имовина

   
  Редни број Назив Тип Опис Статус
  1 Хладњача (1.640м2);погон пића (284м2);магацин поврћа (4.410м2);управа (199м2);управа фарме (254м2);товилишта јунади (6.065м2);машинска радионица (498м2);магацин (752м2);магацин вештачког ђубрива (1.436м2);хангар жита (2.081м2);пумпа за нафту (39м2); Објекти  
  2 Пословна зграда (213м2);магацин (556м2);млин (179м2);магацин брашна (107м2);магацин са воденицом (220м2);теретна вага (65м2);управа и магацин (40м2);силоси (258м2); Објекти  

  Галерија слика

   
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
 •  
 • Финансије

 •  
 • Биланси

   
  Биланс стања (у 000 РСД)
   20092010
  Готовински еквиваленти и готовина28428
  Потразивања20.91717.905
  Потразивања за висе плацен порез на добитак00
  Краткороцни финансијски пласмани9.8749.874
  Залихе4.2742.293
  Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља00
  ПДВ и АВР1178
  Одлозена пореска средства00
  Обртна имовина35.36030.178
  Неуплацени уписани капитал - Актива00
  Гоодwилл00
  Нематеријална улагања00
  Основна средства172.947169.263
  Дугороцни финансијски пласмани00
  Стална имовина172.947169.263
  Губитак изнад висине капитала1.5130
  Укупна актива209.820199.441
  Ванбилансна актива209.523209.523
  Добављаци (Обавезе из пословања)00
  Краткороцне финансијске обавезе7.3397.339
  Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода70.43770.476
  Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају00
  Остале краткороцне обавезе и ПВР109.93995.908
  Обавезе по основу пореза на добитак00
  Укупно краткороцне обавезе201.739190.161
  Дугороцни кредити00
  Одлозене пореске обавезе8.0817.978
  Остале дугороцне обавезе00
  Укупно дугороцне обавезе00
  Дугороцна резервисања00
  Укупна дугороцна резервисања00
  Основни капитал117.720117.720
  Неуплацени уписани капитал - Пасива00
  Резерве00
  Ревалоризационе резерве85.77585.775
  Нераспоредјена добит02.815
  Нереализовани добици по основу хартија од вредности00
  Нереализовани губици по основу хартија од вредности00
  Губитак203.495205.008
  Откупљене сопствене акције00
  Укупно капитал01.302
  Укупна пасива209.820199.441
  Ванбилансна пасива209.523209.523
  Биланс успеха (у 000 РСД)
   20092010
  Приходи од продаје4.0245.897
  Приходи од активирања уцинака и робе70
  Повецање вредности залиха уцинака00
  Смањење вредности залиха уцинака112153
  Остали пословни приходи10.9208.948
  Пословни приходи14.83914.692
  Набавна вредност продате робе4.9255.423
  Троскови материјала7.9807.761
  Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи6.6579.366
  Троскови амортизације5.0863.684
  Остали пословни расходи8911.992
  Пословни расходи00
  Пословни добитак/губитак00
  Финансијски приходи00
  Финансијски расходи103371
  Остали приходи10.34416.919
  Остали расходи107302
  Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања02.712
  Нето добитак који се обуставља00
  Нето губитак који се обуставља00
  Добитак/Губитак пре опорез02.712
  Порески расходи периода00
  Одлозени порески расходи периода00
  Одлозени порески приходи периода76103
  Исплацена лицна примања послодавцу00
  Нето добитак губитак02.815
  Нето добитак који припада мањинским улагацима00
  Нето добитак који припада власницима матицног правног лица00
  Основна зарада по акцији00
  Умањена зарада по акцији00
  Дугорочна резервисања и обавезе201.739190.161

  Финансијски извештаји из проспекта

   
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2001.
  Актива основна средства 138.262.000 RSD
  Актива обртна средства 67.818.000 RSD
  Обавезе краткорочне 83.681.000 RSD
  Пословни приход 5.407.000 RSD
  Пословни расходи 7.686.000 RSD
  Обавезе укупно 83.681.000 RSD
  Финансијски извештај Верификовани подаци
  Датум 31.децембар 2000.
 •